Rozvíjacie vetné členy nazývame aj vedľajšie vetné členy. Medzi rozvíjacie vetné členy patrí: 

 • prívlastok,
 • predmet,
 • príslovkové určenie – miesta, času, spôsobu a príčiny
 • prístavok.

 

PREDMET -  dopĺňa, bližšie určuje význam slovesa v prísudku. Predmet môže byť vyjadrený:

 • podstatným menom – pečiem koláč, maľujem obraz, strihám látku, učím Kukučína
 • zámenom – natoč ich, zdvihni im, doveď ho, predstavíme ťa
 • spodstatneným prídavným menom – vybral vstupné, uhradil poštovné, priniesol odchodné

 

Na predmet sa pýtame pádovými otázkami okrem nominatívu:

 • Bojí sa tmy. (Koho - čoho sa bojí?)
 • Nerozumel odkazu. (Komu - čomu nerozumie?)
 • Zavaríme si slivky. (Koho - čo si zavaríme?)
 • Učí žiakov o praveku. (O kom - o čom učí?)
 • Žije s mačkami v byte. (S kým - s čím žije?)

 

Predmet môže byť:

 • priamy - predmet je v bezpredložkovom akuzatíve (Starký kosí lúku. Maliar maľuje obraz. Mama pečie koláč.)
 • nepriamy - predmet je v predložkovom akuzatíve alebo v hociktorom inom páde okrem nominatívu – Odvolal sa na učiteľa. Odišiel s priateľom. Cestoval so strýkom.

 

PRIAMY PREDMET – je teda vždy vyjadrený v akuzatíve – 4. pád. Nesmie mať predložku.

Príklady:

 

Kríky bielych kvetov zakrývali výhľad.

Dnes nevyberali vstupné.

V lese sme zazreli malých medvedíkov.

Stolár vyrobil zaujímavú komodu.

Počas školského výletu sme navštívili Nitru.

Podarilo sa mu prebrať pacienta.

Z čakárne zavolal chorého.

Martina v behu porazila šiestich.

Vladko ju ticho pozoroval.

Vybrali si z výkladu červenú čiapku.

Erika si objednala z katalógu kožené čižmy.

 

Podčiarknite vety, v ktorých sa nachádza priamy predmet.

Bojoval za vlasť. Idem sa vyvetrať na vzduch s bratom. Emil píše úlohu. Lekárka lieči astmu. Musím zavolať Jozefovi. Upiekli sme koláč. Hovoríte len o svadbe. Idem na prechádzku so psom. Vykosili sme celý dvor. Vytvorili sme nádherný obraz. Staral sa o  športovcov.  Hovorila o Kukučínovi. Písala o štrajku. Dieťa kreslí obrázok. Tešila sa z výsledku. Tešila sa z dieťaťa. Skokan trénoval odraz. Peter odprevadil starého otca. Sedela s Vierkou. Nahnevala Vierku. Karol zavolal spolužiakovi. Milan pomohlo Stanke. Rozprávali o filme.

 

Doplňte vety tak, aby v nich bol priamy predmet.

Na dvore sme grilovali.... V škole sme mali pekné.... V nemocnici som navštívil....  V nedeľu ste privítali vzácneho.... V kostole si vypočuli zaujímavý.... Na písomke sme využili svoje.... Futbalisti si vyskúšali.... Krajčírka rýchli ušila svadobné....  Odmietli sme ... pustiť. Nepiekli sme.... Navštívili sme počas prázdnin krstných....

 

Správne odpovede:

Podčiarknite vety, v ktorých sa nachádza priamy predmet.

Bojoval za vlasť. Idem sa vyvetrať na vzduch s bratom. Emil píše úlohu. Lekárka lieči astmu. Musím zavolať Jozefovi. Upiekli sme koláč. Hovoríte len o svadbe. Idem na prechádzku so psom. Vykosili sme celý dvor. Vytvorili sme nádherný obraz. Staral sa o  športovcov.  Hovorila o Kukučínovi. Písala o štrajku. Dieťa kreslí obrázok. Tešila sa z výsledku. Tešila sa z dieťaťa. Skokan trénoval odraz. Peter odprevadil starého otca. Sedela s Vierkou. Nahnevala Vierku. Karol zavolal spolužiakovi. Milan pomohlo Stanke. Rozprávali o filme.

 

Doplňte vety tak, aby v nich bol priamy predmet – možné odpovede:

Na dvore sme grilovali klobásky. V škole sme mali pekné divadlo. V nemocnici som navštívil starkého.  V nedeľu ste privítali vzácneho hosťa. V kostole si vypočuli zaujímavý koncert. Na písomke sme využili svoje vedomosti. Futbalisti si vyskúšali strely. Krajčírka rýchli ušila svadobné šaty.  Odmietli sme ho pustiť. Nepiekli sme tortu. Navštívili sme počas prázdnin krstných rodičov.Zopakujte si:
1. Vymenujte hlavné vetné členy.
2. Definujte predmet ako vedľajší vetný člen.
3. Aké druhy predmetu poznáte?
4. Ako určujeme priamy predmet a ako nepriamy?


Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2
TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5
ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3
Súkromné materiály vypracované autorkou na vyučovanie.