Prestávka, sila hlasu a dôraz patria medzi prozodické vlastnosti reči.

Prozodické vlastnosti rečizvukové vlastnosti reči, prejavujúce sa na vyslovenom slove alebo vete. Pri vyslovovaní slova alebo vety sa prejavuje intonácia, ktorá vzniká zmenami hlasu hovoriaceho. Hovoriaci v prúde reči používa prestávky, rôznu silu hlasu, rôzne tempo reči, kladie dôraz na niektoré slová vo vete.

 

Medzi prozodické vlastnosti reči patrí:

  • prestávka,

  • sila hlasu,

  • dôraz,

  • prízvuk,

  • melódia,

  • tempo reči.Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 27-28.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005. 672 s.