Present simple je jednoduchý prítomný čas, ktorý sa používa v situáciách, keď hovoríme o:

http://www.oskole.sk/images/pres.simp1.jpgstálych alebo dlho-trvajúcich situáciách               

Where do you work?

I live in London.

This shop closes at 7.pm.

 

http://www.oskole.sk/images/pres.simp2.jpgpravidelne sa opakujúcich zvykoch a činnostiach 

I never play football.

She doesn´t often go to the theater.

When do you usually get up?

 

* na vyjadrenie pravidelnosti používame príslovky frekvencie:

always (vždy), every... (každý...), never (nikdy), normally (bežne), often (často), seldom (zdriedka), sometimes (niekedy), usually (zvyčajne)

 

Tvorba:

Kladná veta:

Osoba + sloveso + ostatné vetné členy  

                                    live in London.

                                    She plays the guitar every day.

!!! V tretej osobe jednotného čísla pridávame k slovesu príponu –s, -es:

·         He goes to school by bike. She fixes to the radio. He studies very hard. He plays football.

 

Záporná veta:

Osoba + do/does not + sloveso + ostatné vetné členy

                                    I do not like milk.

He does not work in a bank.

!!! V zápore a v otázkach po slovesách do/don´t/does/doesn´t používame sloveso v základnom tvare. Nezáleží na tom, ktorá je to osoba.

Do you like milk? I don´t like milk. Does she like milk? She doesn´t like milk.

 

Otázka:

(Opytovacie zámeno) + Do/Does + osoba + sloveso + ostatné vetné členy...?

Do you like milk?

Does she live in London?

When do they work?

 

Present coninuous tense (prítomný priebehový čas) používame v situáciách, ak:


http://www.oskole.sk/images/present.jpghovoríme o veciach, ktoré sa dejú v momente rozprávania, t. z. práve prebiehajú

I’m just leaving work. I’ll be home in an hour.
Please be quiet. The children are sleeping.

 

*v prítomnom priebehovom čase najčastejšie používame nasledujúce príslovky:

now (teraz), right now (práve teraz), today (dnes), this week (tento týždeň), this year (tento rok), at the moment (v túto chvíľu), at present ( v prítomosti)

Tvorba:

Kladná veta:

Osoba + am, are, is + sloveso-ing + ostatné vetné členy  

                                    am watching TV this evening.

                                    She is swimming at the moment.

 

Pravidlá pridávania koncovky -ing

·         väčšina slovies priberá koncovku –ing

read – reading, clean – cleaning

·         pri slovesách, ktoré končia na samohlásku ‚e‘ vynechávame a pridáme –ing

have – having, write – writing  

·         pri slovesách s krátkou prízvučnou samohláskou v strede a jednou spoluhláskou na konci, koncovú spoluhlásku zdvojujeme

set – setting, get – getting

 

Záporná veta:

Osoba + am, are, is not + sloveso-ing + ostatné vetné členy

                                    I am not working in the garden now.

He is not studying English this school year.

*V zápore je tiež možné použiť skrátenú formu slovesa „to be“, napr.: He isn´t writing a book.

 

Otázka:

(Opytovacie zámeno) + Am, Are, Is + osoba + sloveso-ing + ostatné vetné členy...?

Are you driving a car today?

Is she playing the piano right now?

What are you writing in this letter?Zopakujte si:
1. Kedy používame jednoduchý prítomný čas?
2. Kedy používame prítomný priebehový čas?
3. Ako tvoríme kladnú a zápornú vetu v prítomnom jednoduchom a prítomnom priebehovom čase?
4. Aké príslovky používame v prítomnom jednoduchom a prítomnom priebehovom čase?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476412-5
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7