Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Present simple je jednoduchý prítomný čas, ktorý sa používa v situáciách, keď hovoríme o:

stálych alebo dlho-trvajúcich situáciách

 

Where do you work?

The bank opens at 9 o´clock.

She lives in London.

 

pravidelne sa opakujúcich zvykoch a činnostiach

 

I usually get up at 7 o´clock.

She doesn´t often go to the cinema.

How do you usually go to school?

 

faktoch a nemenných skutočnostiach

 

Water boils at 100 degrees.

The Earth revolves around the Sun.

What does „exposure“ mean?

Cats like milk.

 

pocitoch

 

My sister hates pizza!

I love walking in the woods.

I don´t want to go there.

 

názoroch a myšlienkách

He doesn´t agree with you.

I think Italy is a beautiful country.

Do you understand?

 

situáciách v budúcnosti, obvykle založených na odchodoch lietadiel, vlakov,..

The train leaves tonight at 6 PM.

When do we board the plane?

The party starts at eight o´clock.

 

 

Ako tvoríme jednoduchý prítomný čas?

 

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

V jednoduchom prítomnom čase používame sloveso v neurčitku, ale bez častice „to“. Jediný rozdiel je v 3. osobe jednotného čísla, ktorá má koncovku –S, alebo –ES. Pre túto koncovku platia rovnaké pravidlá, ako pre tvorenie množného čísla podstatných mien.

to read - she reads

to see - he sees

to watch - it watches

to study - she studies

Výnimky tvoria slovesá:

to do - she does

to go - he goes

to say - she says

 

I go to school every day.

You go to school every day.

She goes to school every day.

He goes to school every day.

It goes to school every day.

We go to school every day.

You go to school every day.

They go to school every day.

 

ZÁPOR
Zápor v jednoduchom prítomnom čase sa tvorí pomocou DO + NOT a v 3. osobe jednotného čísla pomocou DOES + NOT. Skrátené tvary : DON´T, DOESN´T.

Sloveso, ktoré nasleduje za DON´T a DOESN´T ostáva v neurčitku, dokonca aj v 3. osobe jednotného čísla odpadáva koncovka –S a –ES.

 

I do not (don´t) play the piano.

You do not (don´t) play the piano.

He does not (doesn´t) play the piano.

She does not (doesn´t) play the piano.

It does not (doesn´t) play the piano.

We do not (don´t) play the piano.

You do not (don´t) play the piano.

They do not (don´t) play the piano.

 

VŠIMNITE SI!

Anglická veta môže obsahovať iba 1 ZÁPOR! Ak sa vo vete vyskytuje záporné zámeno, napr.: (never, nobody, nowhere, ..), odpadá „don´t“ a „doesn´t“ a sloveso zostáva ako v kladnej oznamovacej vete, napr.:

 

I never go to the cinema.

My sister never comes on time.

 

OTÁZKA

Otázka sa v jednoduchom prítomnom čase tvorí pomocou DO a v 3. osobe jednotného čísla pomocou DOES. Sloveso ostáva v každej osobe v neurčitku.

 

Do I go out every day?
Do you go out every day?

Does he go out every day?

Does she go out every day?

Does it go out every day?

Do we go out every day?

Do you go out every day?

Do they go out every day?

 

Ak je v otázka opytovacie zámeno, stojí úplne za začiatku vety, napr.:

Where do you live?

What do you like?

When does he get up?

 

KRÁTKA ODPOVEĎ

V krátkej odpovedi používame DO a DOES a zámeno zodpovedajúce otázke, napr.:

 

Do you like cats? Yes, I do.
No, I don´t.

Does she read in bed? Yes, she does.

No, she doesn´t.

 

V zápornej odpovedi sa vždy používa skrátená forma.

 

ZOPAKUJME SI!

1. Ako tvoríme jednoduchý prítomný čas?

2. Uveďte príklad na oznamovací spôsbo, otázku a zápor:
3. Kedy používame jednoduchý prítomný čas. Uveď príklady.

 

Použitá literatúra:

http://www.whitesmoke.com/present-simple-tense.html

http://www.whitesmoke.com/present-simple-tense.html

http://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html

http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10c01.htm

http://www.tea-learning.cz/tea/lekce/present-simple-2

http://esl.about.com/od/grammarstructures/a/pres_simple.htm