Present simple je jednoduchý prítomný čas, ktorý sa používa v situáciách, keď hovoríme o:

pravidelne sa opakujúcich zvykoch a činnostiach 

http://www.oskole.sk/images/pres.simp2.jpgI usually drink a coffe for  breakfest.

She doesn´t often go to the cinema.

How do you usually go to work?

 

http://www.oskole.sk/images/pres.simp4.jpgfaktoch a nemenných skutočnostiach

The Earth revolves around the Sun.

What does „exposure“ mean?

The capital city of Slovakia is Bratislava.

 

!!! S jednoduchým prítomným časom často používame slová – príslovky – vyjadrujúce, ako často sa niečo deje:

-        always (vždy)

-        every... (každý...)

-        never (nikdy)

-        normally (bežne)

-        often (často)

-        seldom (zdriedka)

-        sometimes (niekedy)

-        usually (zvyčajne)

 

Príslovky stoja vždy pred slovesom:

·         often go to the cinema. (Často chodím do kina.)

 Pokiaľ sa vo vete nachádza sloveso „to be“ (byť), tak príslovka frekvencie stojí až za ním:

·         I am never late. (Nikdy nemeškám.)

 

Tvorba viet:

o   Kladná veta v jednoduchom prítomnom čase:

Subject (podmet)

Verb (prísudok)

Ostatné vetné členy

I

like

milk.

You

play

Football.

He/She/It

works

in a bank.

We/You/They

watch

TV every day.

 

!!! V tretej osobe jednotného čísla pridávame k slovesu príponu –s:

·         He likes milk. She listens to the radio. It rains every day. He plays football.

 

Pravidlá pridávnia prípony –s:

-       pokiaľ sloveso končí na y a pred ním je samohláska (a, e, i, o, u) pridávame príponu –s: