Present simple je jednoduchý prítomný čas, ktorý sa používa v situáciách, keď hovoríme o:

pravidelne sa opakujúcich zvykoch a činnostiach 

http://www.oskole.sk/images/pres.simp2.jpgI usually drink a coffe for  breakfest.

She doesn´t often go to the cinema.

How do you usually go to work?

 

http://www.oskole.sk/images/pres.simp4.jpgfaktoch a nemenných skutočnostiach

The Earth revolves around the Sun.

What does „exposure“ mean?

The capital city of Slovakia is Bratislava.

 

!!! S jednoduchým prítomným časom často používame slová – príslovky – vyjadrujúce, ako často sa niečo deje:

-        always (vždy)

-        every... (každý...)

-        never (nikdy)

-        normally (bežne)

-        often (často)

-        seldom (zdriedka)

-        sometimes (niekedy)

-        usually (zvyčajne)

 

Príslovky stoja vždy pred slovesom:

·         often go to the cinema. (Často chodím do kina.)

 Pokiaľ sa vo vete nachádza sloveso „to be“ (byť), tak príslovka frekvencie stojí až za ním:

·         I am never late. (Nikdy nemeškám.)

 

Tvorba viet:

o   Kladná veta v jednoduchom prítomnom čase:

Subject (podmet)

Verb (prísudok)

Ostatné vetné členy

I

like

milk.

You

play

Football.

He/She/It

works

in a bank.

We/You/They

watch

TV every day.

 

!!! V tretej osobe jednotného čísla pridávame k slovesu príponu –s:

·         He likes milk. She listens to the radio. It rains every day. He plays football.

 

Pravidlá pridávnia prípony –s:

-       pokiaľ sloveso končí na y a pred ním je samohláska (a, e, i, o, u) pridávame príponu –s:

play – palys

enjoy – enjoys   

-       pokiaľ sloveso končí na y a pred ním je spoluhláska mení sa na –i a pridávame príponu –es:

study – studies

try – tries

-       pokiaľ sloveso končí na –o tak pridávame príponu –es:

do – does

go – goes

-       pokiaľ sloveso končí na –ss, -sh, -ch, -x pridávame k nemu príponu –es a vyslovujeme ju (iz)

pass – passes

finish – finishes

watch – watches

fix – fixes

 

o   Záporná veta v jednoduchom prítomnom čase:

Zápor tvoríme použitím pomocného slovesa do a v tretej osobe jednotného čísla does a záporu not.

 

Subject (podmet)

Sloveso „to do“ v zápore

Verb (prísudok)

Sloveso v základnom tvare

Ostatné vetné členy

I

don´t

like

milk.

You

don´t

play

Football.

He/She/It

doesn´t

work

in a bank.

We/You/They

don´t

watch

TV every day.

 

!!! V zápore a v otázkach po slovesách do/don´t/does/doesn´t používame sloveso v základnom tvare. Nezáleží na tom, ktorá je to osoba.

Do you like milk? I don´t like milk. Does she like milk? She doesn´t like milk.

 

o   Otázka v jednoduchom prítomnom čase:

Otázku tvoríme použitím pomocného slovesa to do a v tretej osobe jednotného čísla tvar slovesa does. Toto pomocné sloveso stojí vždy na začiatku vety. Pokiaľ však v otázke používame opytovacie zámeno (who, which, where, how, when, …), tak pomocné sloveso ide za toto opytovacie zámeno.

Opytovacie zámeno

Sloveso „to do“

Subject (podmet)

Verb (prísudok)

základný tvar

Ostatné vetné členy

 

Do

you

like

milk?

 

Does

she

work

in a bank?

When

does

he

go

to work?

What

do

you

watch

every day?

 Zopakujte si:
1. Kedy používame jednoduchý prítomný čas?
2. Aké frekvenčné príslovky používame v jednoduchom prítomnom čase?
3. Ako tvoríme kladné a záporné vety v jednoduchom prítomnom čase?
4. Ako tvoríme otázku v jednoduchom prítomnom čase?


Použitá literatúra:
Hutchinson, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7