Present perfect continuous – predprítomný priebehový čas


Vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a nedávno alebo práve skončil. Toto použitie je podobné ako v predprítomnom jednoduchom čase. Avšak s priebehovým časom často používame slovesá, ktoré nám evokujú že niečo trvalo dlhší čas.


napr.

 

Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004


Is it raining?

No, but the ground is wet.

It has been raining.


(Síce prestalo pršať v minulosti, ale následok je v prítomnosti a nemáme tu presný časový údaj, aby sme mohli použiť minulý čas. Použili sme priebehový čas preto, lebo pršanie evokuje dlhšiu dobu.)


You´re out of breath. Have you been running?

Paul is very tired. He´s been working very hard.


Predprítomný priebehový čas často používame s výrazmi ako how long, all day, for a since, ktoré vyjadrujú aktivitu, ktorá stále prebieha alebo práve skončila.


napr.

 

Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004


It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours./It has been raining since 2 o´clock.


(Výrazy how long, all day, since a for nám vyjadrujú aktivitu, ktorá stále trvá alebo trvala nejaký dlhší čas.)


How long have you been learning English? (= you are still learning)

Tom has been watching TV all day.


 

  • predprítomný priebehový čas môžeme použiť aj pre dej trvajúci po nejakú dobu

 

She is a very good tennis player. She has been playing tennis since she was eight.

Every morning they meet in the same café. They´ve been going there for years.


Porovnanie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času

 

Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

 

 

 

present perfect continuous

present perfect simple

Kate´s clothes are covered in paint.

She has been painting the ceiling.

  • aktivita ešte neskončila a stále trvá, nie je dôležité či sa to skončilo alebo nie


Ďalšie príklady:

My hands are very dirty. I´ve been repairing the car.

Where have you been? Have you been playing tennis?


  • priebehový čas používame, keď chceme povedať ako dlho (how long)

How long have you been reading that book?

(ako dlho čítaš tú knihu, stále ju čítaš)


 

They have been playing tennis since 2 o´clock.

(hrajú tenis od druhej a stále hrajú)

 

pokiaľ sa pýtame how long tak predprítomný priebehový čas je prirodzenejší


  • používame ho so slovesami, ktoré nám evokujú dlhšie časové obdobie:

work, play, wait, live, rain, run, ...

The ceiling was white. Now it is red.

She has painted the ceiling.

  • v tomto prípade je dôležité, že sa niečo skončilo. Zaujímame sa o výsledok v prítomnosti.The car is OK again now. I´ve repaired it.


Have you ever played tennis?


  • jednoduchý používame, keď chceme povedať koľko, koľkokrát (how many, how much, how many times)

How many books have you read so far?

(koľko kníh si prečítal doteraz, pýtam sa na to čo je v prítomnosti ukončené)


They´ve played tennis three times this week.

(tento týždeň hrali tenis trikrát – to je v prítomnosti ukončené)  • používame ho so stavovými slovesami a slovesami, ktoré neevokujú dlhší čas:

know, believe, love, like, start, finish, ...


 

Niektoré slovesá ako know, like, believe zvyčajne s priebehovým časom nepoužívame.

 

Napr.

 

have known her for 3 years.


 

Slovesá live a work môžeme používať aj v jednoduchom aj priebehovom tvare bez rozdielu významu.

 

Napr.

 

have lived here for ten years.

have been living here for ten years.


 

Pozor!

 

Pokiaľ máme v takejto vete frekvenčnú príslovku always tak nemôžme použiť predprítomný priebehový čas ale jednoduchý.

 

have always lived here. Zopakujte si:
1. Kedy používame predprítomný priebehový čas?
2. Aký je rozdiel medzi predprítomným jednoduchým a priebehovým časom?
3. Ktoré slovesá sú typické pre predprítomný priebehový čas?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004
Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004