Predprítomný čas používame , keď dej , ktorý sa odohral v minulosti má následky v prítomnosti. Predprítomný čas tvoríme pomocou tvaru slovesa to have+trpného príčastia plnovýznamového slovesa. Príčastie trpné pravidelných slovies sa tvorí pridaním koncovky -ed k infinitívu slovesa (bez častice to). Pri osobách: I, We, You, They používame have pri skrátenom tvare používame've. Pri osobách : He, She, It, používame has pri skrátenom tvare používame 's. Napr: The train has arrived. Predprítomný čas - Zápor Pri zápore v osobách : I, We, You, They používame have not pri skrátenom tvare používame haven't. Pri osobách: He, She , It používame has not pri skrátenom tvare používame hasn't. Napr: We have not read (haven't)that book. She has not (hasn't) read that book. Predprítomný čas - Otázky Otázku tvoríme tak že pred osobu pridáme sloveso Have alebo Has. Pri osobách : I, We, You, They pred osobu pridávame Have. Pri osobách: He, She , It pred osobou pridávame Has. Napr: Have we heard the news? Has he heard the news?