Vypracovala: Mgr. Alena Hmirová

 

 

Subjunktív vyjadruje neskutočný dej situovaný niekedy iba do roviny subjektívnych predstáv. Používame ho vo vedľajších vetách predmetových so spojkou que po slovesách vyjadrujúcich vôľu, prianie, nutnosť, rozkaz.
 

Tvorenie:

Subjunktív tvoríme tak, že od 3. osoby plurálu prítomného času odtrhneme koncovku –ent a k základu slova, ktorý nám zostal, pripájame prípony prítomného času (1. až 3. osoba singuláru a 3. osoba plurálu) a imperfekta (1. a 2. osoba plurálu).
 
Koncovky:
-e -ions
-es -iez
-e -ent
 
Slovesá 1. triedy
DANSER: ils dans / ent (prítomný čas)
 
Singulár
Plurál
1. osoba
 
que je danse
 
que nous dansions
2. osoba
 
que tu danses
 
que vous dansiez
3. osoba
 
qu´il danse, qu´elle danse
 
qu´ils dansent, qu´elle dansent
 
Slovesá 2. triedy
SORTIR: ils sort / ent (prítomný čas)
 
 
Singulár
Plurál
1. osoba
 
que je sorte
 
que nous sortions
2. osoba
 
que tu sortes
 
que vous sortiez
3. osoba
 
qu´il sorte, qu´elle sorte
 
qu´ils sortent, qu´elles sortent
 
Slovesá 3. triedy
RÉPONDRE: ils répond / ent (prítomný čas)
 
Singulár
Plurál
1. osoba
 
que je réponde
 
que nous répondions
2. osoba
 
que tu répondes
 
que vous répondiez
3. osoba
 
qu´il réponde, qu´elle réponde
 
qu´ils répondent, qu´elles répondent
 
 
Niektoré nepravidelné slovesá majú v subjunktíve odlišný kmeň (základ slova) ako v prítomnom čase, preto sa ho treba naučiť. Medzi takéto nepravidelné slovesá zaraďujeme nasledovné slovesá:
 
 
AVOIR
Singulár
Plurál
1. osoba
 
que j´aie
 
que nous ayons
2. osoba
 
que tu aies
 
que vous ayez
3. osoba
 
qu´il ait, qu´elle ait
 
qu´ils aient, qu´ellesaient
 
 
ÊTRE
Singulár
Plurál
1. osoba
 
que je sois
 
que nous soyons
2. osoba
 
que tu sois
 
que vous soyez
3. osoba
 
qu´il soit, qu´ellesoit
 
qu´ils soient, qu´elles soient
 
ALLER:
que j´aille, que tu ailles, qu´il aille, qu´elle aille
que nous allions, que vous alliez, qu´ils aillent, qu´elles aillent
 
FAIRE:
que je fasse, que tu fasses, qu´il fasse, qu´elle fasse
que nous fassions, que vous fassiez, qu´ils fassent, qu´elles fassent
 
POUVOIR:
que je puisse, que tu puisses, qu´il puisse, qu´elle puisse
que nous puissions, que vous puissiez, qu´ils puissent, qu´elles puissent
 
Medzi takéto slovesá zaraďujeme aj slovesá vouloir, savoir.
Pri niektorých slovesách sa v 1. a 2. osobe mení kmeň. Je to napríklad u slovies venir, boire, devoir, prendre
 
DEVOIR:
que je doive, que tu doives, qu´il doive, qu´elle doive
que nous devions, que vous deviez, qu´ils doivent, qu´elles doivent
Avšak existuje veľa nepravidelných slovies, ktoré sa v subjunktíve tvoria pravidelne od 3. osoby plurálu.
 

 
Používanie:

Už ako sme v úvode spomenuli, subjunktív používame po slovesách vyjadrujúcich prianie, vôľu, rozkaz, nutnosť, teda po slovesách napr. vouloir, désirer, préférer, demander, il faut, il vaut miex, ...
 
Najčastejšie ho používame vo vedľajších vetách predmetových uvedených spojkou que (aby).
 
 
 
!POZOR:
Ak po spojke que použijeme subjunktív, spojka que má význam aby.
Ak po spojke que použijeme oznamovací spôsob, spojka que má význam že.
Príklady:

 
Il dit que tu l´écrives bien. (Hovorí, aby si to napísal dobre.)

Il dit que tu l´écris mal. (Hovorí, že to píšeš zle.)
Je souhaite que vous réussissiez. (Želám si, aby vám to vyšlo.)
Tu veux qu´il parte. (Chceš, aby odišiel.)
Il faut que tu le fasses. (Treba, aby si to urobil.)
 
 
!POZOR:
Po výrazoch Il est vrai..., Il est certain..., Il est à supposer..., Il paraît..., On dirait... používame oznamovací spôsob.
 

 
 

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Ako tvoríme prítomný subjunktív?
  2. Kedy používame prítomný subjunktív?
  3. Uveďte výrazy, po ktorých nasleduje subjunktív a po ktorých oznamovací spôsob.
  4. Napíšte 5 viet s použitím subjunktívu.
  5. Vyčasujte v subjunktíve slovesá avoir, prendre, venir a être.
 
 
Použitá literatúra:
Ján Taraba: Francúzska gramatika
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov
Markéta Zettlová, Marc Baudinet: Cvičebnice francouzské gramatiky