Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

 

POSITIVE SENTENCES

Present continuous tense tvoríme pomocou správnej formy slovesa „to be“ (am, is, are) + plnovýznamovým slovesom s koncovkou –ing.

 

I

am

playing

the piano.

You

are

driving

a car.

He / she / it

is

watching

TV.

We

are

writing

a letter.

You

are

reading

a book.

They

are

drawing

a dinosaur.

 

Je možné použiť aj skrátenú formu slovesa „to be“, napr.: I´m reading a book.

 

VŠIMNITE SI!

väčšina slovies priberá koncovku –ing
read - reading
clean - cleaning

 

pri slovesách, ktoré končia na samohlásku ‚e‘ vynechávame a pridáme –ing
have - having

write - writing

 

pri slovesách s krátkou prízvučnou samohláskou v strede a jednou spoluhláskou na konci, koncovú spoluhlásku zdvojujeme

set - setting

get - getting

 

ZÁPOR
Zápor sa v prítomnom priebehom čase tvorí rovnako ako zápor slovesa „to be“, t. z. pridaním NOT.

 

I

am not

playing

the piano.

You

are not

driving

a car.

He / she / it

is not

watching

TV.

We

are not

writing

a letter.

You

are not

reading

a book.

They

are not

drawing

a dinosaur.

 

V zápore je tiež možné použiť skrátenú formu slovesa „to be“, napr.: He isn´t writing a book.

 

OTÁZKA

V otázke stoja tvary slovesa „to be“ pred podmetom.

 

Am

I

playing

the piano?

Are

you

driving

a car?

Is

he / she / it

watching

TV?

Are

we

writing

a letter?

Are

you

reading

a book?

Are

they

drawing

a dinosaur?

 

Opytovacie zámeno stojí na začiatku vety, napr.: Where is she going?, What is he doing?

 

KRÁTKE ODPOVEDE

Krátke odpovede sa tvoria len zo slovesa „to be“, plnovýznamové slovesa vynechávame. Sloveso „to be“ je v plnom tvare.

Is she wearing jeans? – No, she isn´t. (NIE No, she isn´t wearing.)
Are you going home? –
Yes, I am. (NIE Yes, I am going.)

 

 

POUŽITIE

Present coninuous tense používame, keď:

 

hovoríme o veciach, ktoré sa dejú v momente rozprávania, t. z. práve

prebiehajú

 

The children are watching TV.
I am sitting in my new car.
My sister is playing the guitar.
Who are you writing to?

 

hovoríme o aktivitách, ktoré neprebiehajú presne v momente rozprávania, ale v danom období

 

I am reading an interesting book at the moment.

We aren´t working really hard these days.

My best friend is studying hard for her exam this week.

 

hovoríme o aktivitách, ktoré sa udejú v blízkej naplánovanej budúcnosti

 

I am seeing my dentist on Thursday.

Are you doing anything tonight?

Lucy is coming for dinner tonight.

 

 

 

 

ZOPAKUJME SI!

1. Ako tvoríme prítomný priebehový čas?
2. Uveďte 3 vety na oznamovací spôsob, otázku a zápor v prítomnom priebehovom čase.
3. Kedy ho používame?

 


Použitá literatúra:

Tom Hutchinson: Project 1, 2

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentContinuous1A.html

http://www.zspdobsinskeho.eu.sk/pritomny_priebehovy_cas.htm

http://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.html