Present coninuous tense (prítomný priebehový čas) používame v situáciách, ak:


hovoríme o veciach, ktoré sa dejú v momente rozprávania, t. z. práve prebiehajú                       

I am watching TV. (Pozerám televízor.)
He is singing his new song. ((On) spieva svoju novú pieseň.)
We are playing the guitar.
(Hráme na gitare)
Who are you writing to?
(Komu píšeš?)

 

hovoríme o aktivitách, ktoré neprebiehajú presne v momente rozprávania, ale v danom období       

I am reading an interesting book at the moment.

(Teraz čítam zaujímavú knihu.)

They aren´t working very hard these days.

(V týchto dňoch nepracujú veľmi ťažko.)

My best friend is studying hard for his exam this week.

(Môj najlepší priateľ usilovne študuje na tohto týždňový test.)

 


Prítomný priebehový čas používame najčastejšie s týmito príslovkami:

now (teraz)

right now (práve teraz)

today (dnes)

this week (tento týždeň)

 this year (tento rok)

at the moment (v túto chvíľu)

at present ( v prítomosti)

 

Tvorba viet:

o   Kladná veta v prítomnom priebehovom čase:

o   Present continuous tense tvoríme pomocou správnej formy slovesa „to be“ (am, is, are) + plnovýznamovým slovesom s koncovkou –ing.

Osoba

Sloveso to be

Významové sloveso

Ostatne vet.členy

I

am

playing

the piano.

You

are

driving

a car.

He / she / it

is

watching

TV.

We/ You/They

are

writing

a letter.

 

*Je možné použiť aj skrátenú formu slovesa „to be“, napr.: I´m reading a book.

 

 Pravidlá pridávania koncovky -ing

väčšina slovies priberá koncovku –ing
read - reading
clean - clean
ing

pri slovesách, ktoré končia na samohlásku ‚e‘ vynechávame a pridáme –ing
have - having

write - writing

pri slovesách s krátkou prízvučnou samohláskou v strede a jednou spoluhláskou na konci, koncovú spoluhlásku zdvojujeme

set - setting

get - getting

·         slovesá končiace na –ie meníme na  y

lie – lying

die - dying

 

o   Záporná veta v prítomnom priebehovom čase:

Zápor sa v prítomnom priebehovom čase tvorí pridaním NOT k pomocnému slovesu „to be“ a plnovýznamové sloveso ostáva v priebehovom tvare (-ing).

Osoba

Sloveso to be + not

Významové sloveso

Ostatne vet.členy

I

am not

playing

the piano.

You

are not

driving

a car.

He / she / it

is not

watching

TV.

We/ You/They

are not

writing

a letter.

*V zápore je tiež možné použiť skrátenú formu slovesa „to be“, napr.: He isn´t writing a book.

o   Otázka v prítomnom priebehovom čase:

 V otázke stoja tvary slovesa „to be“ pred podmetom.

Opyt.zámeno

Sloveso to be

Osoba

Významové sloveso

Ostatne vet.členy

 

Am

I

playing

the piano?

 

Are

you

driving

a car?

When

is

he / she / it

watching

TV?

What

are

We/you/they

writing

in a letter?

 

*Opytovacie zámeno stojí na začiatku vety, napr.: Where is she going?, What is he doing?

 

o   Krátka odpoveď v prítomnom priebehovom čase:

Krátke odpovede sa tvoria len zo slovesa „to be“, plnovýznamové slovesa vynechávame. Sloveso „to be“ je v plnom tvare.

Is she wearing jeans? – No, she isn´t. (NIE No, she isn´t wearing.)
Are you going home? –
Yes, I am. (NIE Yes, I am going.)

 Zopakujte si:
1. Kedy používame prítomný priebehový čas?
2. Aké príslovky používame v prítomnom priebehovom čase?
3. Ako tvoríme kladné a záporné vety v prítomnom priebehovom čase?
4. Ako tvoríme otázku v prítomnom priebehovom čase?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7