Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

Zopakujme si:

 

Čo je premena hornín?

Premena hornín je vnútorný geologický proces, ktorý spôsobuje zmenu hornín.

K premene hornín dochádza pohybom litosférických platní, kedy sa horniny dostávajú do iných podmienok, aké boli pri ich vzniku. Pôvodné horniny sa musia prispôsobiť novým podmienkam a menia sa na iné horniny. Menia sa ich fyzikálne alebo chemické vlastnosti. Mení sa ich stavba a vzhľad. Dochádza aj k vzniku nových minerálov. Horniny, ktoré vznikli takýmto procesom sa nazývajú premenené horniny.


 

 

Premenené horniny

 

Premenené horniny sú výsledkom vnútorného geologického procesu, ktorý sa nazýva premena hornín. Premenené horniny majú inú stavbu a vzhľad ako pôvodné horniny.

Medzi charakteristické vlastnosti premenených hornín patrí bridličnatosťplošné - doštičkovité usporiadanie minerálov kolmo na smer tlaku.

Pôsobením tlaku a stlačením sľudy nadobúdajú premenené horniny ďalšiu charakteristickú vlastnosť - lesk.


 

Fylit

 

Zloženie:skladá sa z kremeňa a jemných šupiniek sľúd.

 

Vlastnosti: má hodvábny lesk, je štiepateľný na tenké doštičky, býva zvrásnený – drobné vrásy.

 

Využitie: získavali sa z neho platničky, ktoré sa používali ako krytina na strechy.

 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhylliteUSGOV.jpg?uselang=sk

Fylit
Svor

 

Zloženie: skladá sa z kremeňa a z výrazných šupín muskovitu, menej sú zastúpené živcebiotit, často obsahuje milimetrové až centimetrové granáty.

 

Vlastnosti: je lesklý, farba závisí od prevládajúceho druhu sľudy, môže byť svetlá, sivastá, žltkastá aj hnedočierna.

 

Využitie: nemá významné využitie.

 

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Svor_(hornina

Svor
Rula

 

Zloženie:skladá sa z kremeňa, sľudy a živcov, v menšom zastúpení môžeme v nej nájsť granáty.

 

Vlastnosti: má rovnobežne pruhovaný vzhľad, svetlé prúžky kremeňov a živcov sa striedajú s tmavými prúžkami sľudy – najmä biotitu.

 

Využitie: využíva sa na stavebné účely – ako stavebný a dlažbový kameň a štrk.


Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Rula

Rula
Mramor

 

Zloženie: je to premenený vápenec, skladá sa zo zŕn kalcitu. Obsahuje určité množstvo prímesí – napríklad grafitu, hematitu a pod.

 

Vlastnosti: je bielej, sivej, ružovkastej, červenej až čiernej farby. Prímesy spôsobujú tmavé a červené pruhovanie.

 

Využitie: z hľadiska využitia má najväčší význam. Využíva sa ako dekoračný vonkajší aj vnútorný obklad. V sochárstve sa využíva na výrobu pomníkov.

 

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Mramor

Mramor

 Grafit (tuha)

 

Grafit patrí k minerálom premenených hornín. Vznikol premenou zvyškov organických látok usadených hornín.

 

Vlastnosti: je čiernej farby, má dokonalú štiepateľnosť, má celistvú, šupinkovitú až zrnitú štruktúru, je nepriehľadný, má matný kovový lesk.

 

Využitie: má široké využitie, využíva sa napríklad pri výrobe izolačných a nehorľavých materiálov.

 

Zdroj:http://www.mindat.org/min-1740.html

Grafit

 


 

Magnetit (magnetovec)

 

Magnetit patrí k minerálom premenených hornín. Je to najkvalitnejšia železná ruda. Vznikol premenou usadených železných rúd limonitu a hematitu. Môžeme ho nájsť aj v tmavých vyvretých horninách.

 

Vlastnosti: vytvára typické čierne kryštáliky, je čiernej farby, má čierny vryp a kovový lesk, je magnetický - priťahuje magnetky a železné piliny.

 

Využitie: je dôležitou surovinou potrebnou pri výrobe železa a ocele, využíva sa aj na výrobu magnetov.

 

Zdroj:http://www.mindat.org/min-2538.html

Magnetit

 


 

Použitá literatúra:

Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s.44-61.

Pellant, CH.: Horniny a minerály. Osveta, Martin, 1994, 2000. 256 s.