Vypracovala: Mgr. KristínováMedzi vnútorné geologické procesy patrí:

 

 • magmatická činnosť,

 • horotvorná činnosť,

 • zemetrasenia,

 • premena hornín.


 

Premena hornín

 

Čo je premena hornín?

Premena hornín je vnútorný geologický proces, ktorý spôsobuje zmenu hornín.

K premene hornín dochádza pohybom litosférických platní, kedy sa horniny dostávajú do iných podmienok, aké boli pri ich vzniku. Pôvodné horniny sa musia prispôsobiť novým podmienkam a menia sa na iné horniny. Menia sa ich fyzikálne alebo chemické vlastnosti. Mení sa ich stavba a vzhľad. Dochádza aj k vzniku nových minerálov. Horniny, ktoré vznikli takýmto procesom sa nazývajú premenené horniny.

 

Premenené horniny vznikajú z:

 

 • vyvretých hornín,

 • usadených hornín,

 • skôr premenených hornín.


 

Poznáme dva druhy premeny hornín:

 

 1. regionálna premena – premena hornín nastáva na obrovskej ploche - poklesnutím obrovských más hornín do hĺbky na rozsiahlom území,

 2. kontaktná premena – premena hornín nastáva len na malej ploche - preniknutím magmy do usadených hornín na miestach ich vzájomného kontaktu.

 

 

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Kontaktn%C3%BD_rohovec

Hornina, ktorá vznikla kontaktnou premenou 

Základné činitele vzniku premenených hornín

 

Základnými činiteľmi, ktoré pôsobia pri premene hornín sú zvýšenie teploty a tlaku. Stupeň premeny horniny závisí od veľkosti zmien teploty a tlaku. Ak sú zmeny teploty a tlaku mierne, premenená hornina sa podobá na pôvodnú horninu. Ak sú zmeny teploty a tlaku veľké, pôvodné vlastnosti horniny sa strácajú.

 

Napríklad:

 

 • Ak teplota a tlak sú mierne zvýšené, ílovitá hornina sa premieňa na fylit.

 • Ak teplota aj tlak sú vyššie, mení sa fylit na horninu – svor.

 • Ak teplota a tlak sú ešte vyššie, vzniká zo svoru nová hornina – rula. Rula je najvyšším stupňom premeny ílovitých hornín.

 • Ak je teplota ešte vyššia, rula sa začne postupne taviť a vzniká magma. Z takejto magmy stuhnutím vzniká žula.


 

Vlastnosti premenených hornín

 

Medzi typické vlastnosti premenených hornín patrí bridličnatosť.

Ako dochádza k vzniku bridličnatosti premenených hornín?

Pôsobením tlaku dochádza k prekryštalizovaniu pôvodnej horniny a k usmerneniu jej minerálov. Tak získajú novovzniknuté horniny plošné – doštičkovité – bridličnaté usporiadanie. Takéto horniny sa nazývajú kryštalické bridlice. Medzi kryštalické bridlice patrí aj fylit, svor a rula.


 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhylliteUSGOV.jpg?uselang=sk

Fylit


 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=svor

SvorZdroj:http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=rula

Rula 

Použitá literatúra:

Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s.44-59.

Pellant, CH.: Horniny a minerály. Osveta, Martin, 1994, 2000. 256 s.