Príslovky

Príslovky sú neohybné slová, ktoré pomenúvajú rôzne okolnosti dejov, vlastností, predmetov.

 

Príslovky delíme na:

  • príslovky miesta,

  • príslovky času,

  • príslovky spôsobu,

  • príslovky príčiny.


Príslovky miesta sú slová, ktoré vyjadrujú miesto dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kde? kade? odkiaľ? kadiaľ? pokiaľ?

Príklady:

  • vysoko, zhora, uprostred, hore, vpravo, ďaleko, blízko.


Príslovky času sú slová, ktoré vyjadrujú čas dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kedy? odkedy? dokiaľ? zakiaľ?

Príklady:

  • dávno, včera, teraz, zajtra, potom.


Príslovky spôsobu sú slová, ktoré vyjadrujú spôsob dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkou ako?

Príklady:

  • pomaly, hladko, dobre, zle, veselo, svorne.


Príslovky príčiny sú slová, ktoré vyjadrujú príčinu dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami prečo? načo?

Príklady:

  • právom, omylom, náhodne, úmyselne, zámerne. 

Predložky

Predložky sú neohybné slová, ktoré spolu s pádom mena vyjadrujú vzťahy medzi slovami.

Medzi predložky patria slová:

  • nad, pod, pred, popod, poza, ponad, v, povedľa, s, so, z, zo, medzi.


Vokalizácia predložiek

Niektoré predložky vokalizujeme.