Príslovky

Príslovky sú neohybné slová, ktoré pomenúvajú rôzne okolnosti dejov, vlastností, predmetov.

 

Príslovky delíme na:

 • príslovky miesta,

 • príslovky času,

 • príslovky spôsobu,

 • príslovky príčiny.


Príslovky miesta sú slová, ktoré vyjadrujú miesto dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kde? kade? odkiaľ? kadiaľ? pokiaľ?

Príklady:

 • vysoko, zhora, uprostred, hore, vpravo, ďaleko, blízko.


Príslovky času sú slová, ktoré vyjadrujú čas dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kedy? odkedy? dokiaľ? zakiaľ?

Príklady:

 • dávno, včera, teraz, zajtra, potom.


Príslovky spôsobu sú slová, ktoré vyjadrujú spôsob dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkou ako?

Príklady:

 • pomaly, hladko, dobre, zle, veselo, svorne.


Príslovky príčiny sú slová, ktoré vyjadrujú príčinu dejov, vlastností, predmetov. Pýtame sa na ne otázkami prečo? načo?

Príklady:

 • právom, omylom, náhodne, úmyselne, zámerne. 

Predložky

Predložky sú neohybné slová, ktoré spolu s pádom mena vyjadrujú vzťahy medzi slovami.

Medzi predložky patria slová:

 • nad, pod, pred, popod, poza, ponad, v, povedľa, s, so, z, zo, medzi.


Vokalizácia predložiek

Niektoré predložky vokalizujeme.

 

Čo je vokalizácia predložky?

 • K predložke, ktorá je zakončená na spoluhlásku sa pridáva samohláska –o alebo –u.

 

Vokalizácia predložky je teda pripojenievokálu – samohlásky k neslabičným predložkám, napríklad k predložkám s, z, v, k, čím sa zmenia na slabičné predložky so, zo, vo, ku. Vokalizáciou predložiek si zľahčujeme výslovnosť.

Predložky vokalizujeme aj vtedy, keď stoja pred osobnými zámenami.

Príklady:

 • k mne - ku mne,

 • z zámku - zo zámku,

 • v vreci - vo vreci,

 • s sestrou – so sestrou,

 • bez mňa – bezo mňa.


 

 

Spojky

Spojky sú neohybné slová, ktoré slúžia na vyjadrovanie vzťahov medzi vetnými členmi alebo vetami.

Medzi spojky patria slová:

 • a, i, aj, ale, no, alebo, že, lebo, ak, a preto.


Spojky môžu stáť:

 • na začiatku vety,

 • vo vnútri vety.

Príklady:

 • Aj na našej škole sú výborní žiaci. Alebo ber, alebo nechaj!

 • Prišiel otec aj mama. Chlapci dievčatá na brigáde tvrdo pracovali.


 

Pravopis spojok:

 • keď spojka a spája dve rovnocenné slová alebo dve rovnocenné vety, čiarka sa pred spojkou a nepíše,

 • pred spojkami a teda, a tak, a predsa, a keď čiarku píšeme.Zopakujte si:
1. Čo vyjadrujú predložky?
2. Čo znamená vokalizácia predložiek?
3. Čo vyjadrujú príslovky?
4. Ktoré druhy prísloviek poznáš? Uveď niekoľko príkladov!
5. Čo vyjadrujú spojky?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 116-120.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.