Číslovky

Číslovky sú ohybné aj neohybné slová, ktoré označujú počet osôb, vecí, druhov, poradie, či členenie osôb a vecí.

Číslovky píšeme slovami, číslicami ich píšeme len pri matematických úkonoch, dátach a v štatistických údajoch.


 

Číslovky podľa vzťahu k číselným pojmom delíme na:

 • určité,

 • neurčité.

 

Určité číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú aritmeticky presný počet. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí? koľkokrát? koľko ráz? koľký? ktorý? koľkonásobne?

Príklady:

 • päť, piati, päťkrát, jeden raz, piaty, tretí (v poradí), dvojnásobne.

 

Neurčité číslovkysú slová, ktoré vyjadrujú aritmeticky nepresný počet. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí? koľkokrát? koľko ráz? koľký? ktorý? koľkonásobne?

Príklady:

 • mnoho, mnohí, mnohokrát, veľa ráz, posledný, viacnásobne.


 

Číslovky podľa významu delíme na:

 • základné,

 • radové,

 • násobné.


Základné číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet ľudí, vecí, zvierat. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí?

Príklady:

 • deväť, štyria, dve, dosť, veľa, sto.

 

Pravopis základných čísloviek:

 • v základnom tvare – v nominatíve ich píšeme spolu, napríklad tridsaťšesť, stopäť,

 • pri skloňovaní píšeme jednotky oddelene, napríklad tridsiatich šiestich,

 • stovky a tisícky sa píšu spolu, napríklad štyristo, päťtisíc,

 • milióny a miliardy píšeme oddelene, napríklad päť miliónov, dve miliardy.


Radové číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú poradie v číselnom rade. Pýtame sa na ne otázkami koľkí? ktorí? (v poradí)

Príklady:

 • deviaty, štvrtá, druhá, posledný, stý, ostatný.


Pravopis radových čísloviek:

 • skloňujeme ich podľa vzoru pekný, iba radové číslovky tretí a tisíci skloňujeme podľa vzoru cudzí, napríklad prvý – pekný, prvého – pekného, o prvom – o peknom, tretí – cudzí, tretieho – cudzieho, s tretím – s cudzím,

 • za radovými číslovkami v tvare číslice píšeme bodku, napríklad 24. decembra,

 • zložené radové číslovky od 21. až 99. píšeme osobitne, napríklad dvadsiaty prvý, deväťdesiaty deviaty.


Násobné číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet dejov, označujú koľký raz, koľko ráz, koľkonásobne sa vyskytuje nejaký predmet alebo dej. Pýtame sa na ne otázkami koľkokrát? koľko ráz? koľkonásobný? koľkonásobne?

Príklady:

 • deväťkrát, štyri razy, dvojnásobný, stonásobne, veľa ráz, mnohonásobný.


Pravopis násobných čísloviek:

 • slovo raz spájame s číslovkami takto: raz, dva razy, tri razy, štyri razy, od čísla päť už len v tvare päť ráz, šesť ráz, sedem ráz,......sto ráz, píšeme ich oddelene,

 • číslovky, ktoré obsahujú slovo -krát píšeme spolu, napríklad stokrát, desaťkrát, mnohokrát.