Číslovky

Číslovky sú ohybné aj neohybné slová, ktoré označujú počet osôb, vecí, druhov, poradie, či členenie osôb a vecí.

Číslovky píšeme slovami, číslicami ich píšeme len pri matematických úkonoch, dátach a v štatistických údajoch.


 

Číslovky podľa vzťahu k číselným pojmom delíme na:

 • určité,

 • neurčité.

 

Určité číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú aritmeticky presný počet. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí? koľkokrát? koľko ráz? koľký? ktorý? koľkonásobne?

Príklady:

 • päť, piati, päťkrát, jeden raz, piaty, tretí (v poradí), dvojnásobne.

 

Neurčité číslovkysú slová, ktoré vyjadrujú aritmeticky nepresný počet. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí? koľkokrát? koľko ráz? koľký? ktorý? koľkonásobne?

Príklady:

 • mnoho, mnohí, mnohokrát, veľa ráz, posledný, viacnásobne.


 

Číslovky podľa významu delíme na:

 • základné,

 • radové,

 • násobné.


Základné číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet ľudí, vecí, zvierat. Pýtame sa na ne otázkami koľko? koľkí?

Príklady:

 • deväť, štyria, dve, dosť, veľa, sto.

 

Pravopis základných čísloviek:

 • v základnom tvare – v nominatíve ich píšeme spolu, napríklad tridsaťšesť, stopäť,

 • pri skloňovaní píšeme jednotky oddelene, napríklad tridsiatich šiestich,

 • stovky a tisícky sa píšu spolu, napríklad štyristo, päťtisíc,

 • milióny a miliardy píšeme oddelene, napríklad päť miliónov, dve miliardy.


Radové číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú poradie v číselnom rade. Pýtame sa na ne otázkami koľkí? ktorí? (v poradí)

Príklady:

 • deviaty, štvrtá, druhá, posledný, stý, ostatný.


Pravopis radových čísloviek:

 • skloňujeme ich podľa vzoru pekný, iba radové číslovky tretí a tisíci skloňujeme podľa vzoru cudzí, napríklad prvý – pekný, prvého – pekného, o prvom – o peknom, tretí – cudzí, tretieho – cudzieho, s tretím – s cudzím,

 • za radovými číslovkami v tvare číslice píšeme bodku, napríklad 24. decembra,

 • zložené radové číslovky od 21. až 99. píšeme osobitne, napríklad dvadsiaty prvý, deväťdesiaty deviaty.


Násobné číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú počet dejov, označujú koľký raz, koľko ráz, koľkonásobne sa vyskytuje nejaký predmet alebo dej. Pýtame sa na ne otázkami koľkokrát? koľko ráz? koľkonásobný? koľkonásobne?

Príklady:

 • deväťkrát, štyri razy, dvojnásobný, stonásobne, veľa ráz, mnohonásobný.


Pravopis násobných čísloviek:

 • slovo raz spájame s číslovkami takto: raz, dva razy, tri razy, štyri razy, od čísla päť už len v tvare päť ráz, šesť ráz, sedem ráz,......sto ráz, píšeme ich oddelene,

 • číslovky, ktoré obsahujú slovo -krát píšeme spolu, napríklad stokrát, desaťkrát, mnohokrát.


 

 

Slovesá

Slovesá sú ohybné slová, ktoré pomenúvajú deje, činnosti alebo stavy, prípadne zmenu stavu.

 

Slovesá delíme na:

 • plnovýznamové,

 • neplnovýznamové.


Plnovýznamové slovesá sú slová, ktoré pomenúvajú osobitné deje, činnosti a stavy.

Napríklad:

 • kresliť, usmievať sa, kúpať sa, cestovať, obetovať sa, čítať.


Neplnovýznamové slovesá sú slová, ktoré nepomenúvajú osobitné deje, činnosti, stavy. Neplnovýznamové slovesá nemajú úplný význam, sú len pomocnými slovesami.

Napríklad:

 • začať, môcť, musieť, chcieť, smieť, prestať, byť.

 

Neplnovýznamové slovesá sa môžu spájať:

 • s neurčitkom plnovýznamové slovesá, napríklad začínam cvičiť, musím nakúpiť, chcem sa učiť, smiem zostať, prestanem klamať, môžem odísť,

 • s inými slovamis podstatnými menami – otec je lekár, s prídavnými menami, - ráno je hmlisté, so zámenami – knihy sú moje, s číslovkamisme tretí, s príslovkami - je oblačno.


 

Gramatické kategórie slovies sú:

 • osoba – prvá, druhá, tretia,

príklady: prvá osoba – kreslím, kreslíme, druhá osoba – kreslíš, kreslíte, tretia osoba – kreslí, kreslia,

 • číslo – jednotné, množné,

príklady: jednotné číslo – kreslím, kreslíš, množné číslo – kreslíme, kreslíte,

 • čas – prítomný, minulý, budúci,

príklady: prítomný čas – kreslím, minulý čas – kreslila som, budúci čas – budem kresliť,

 • spôsob – oznamovací, podmieňovací, rozkazovací,

príklady – oznamovací spôsob – kreslím, podmieňovací spôsob – kreslila by som, rozkazovací spôsob – kresli!

 • viddokonavý – ukončený, nedokonavý – neukončený – prebiehajúci,

príklady: dokonavý vid - skočiť, upiecť, nedokonavý vid – skákať, piecť.Zopakujte si:
1. Čo vyjadrujú číslovky?
2. Ako delíme číslovky?
3. Aký je rozdiel medzi základnými a radovými číslovkami?
4. Čo pomenúvajú slovesá?
5. Aký je rozdiel medzi plnovýznamovými a neplnovýznamovými slovesami?
6. Ktoré gramatické kategórie majú slovesá?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 116-120.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.