Prídavné mená

Prídavné mená sú ohybné slovné druhy, ktoré pomenúvajú vlastnosti, ktorých nositeľom sú veci pomenované podstatným menom. Pomenúvajú aké sú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, deje.

Prídavné meno sa s podstatným menom, ku ktorému patrí, zhoduje v rode, čísle a páde.

 

 

Prídavné mená delíme na:

 • akostné,

 • vzťahové,

 • privlastňovacie.


 

Akostné prídavné mená sú slová, ktoré pomenúvajú akosť – kvalitu priamo. Pýtame sa na ne otázkami aký? aká? aké? Skloňujeme ich podľa vzorov pekný a cudzí. Príklady:

 • horký, malý, veľký, pekný, močaristý.


 

Vzťahové prídavné mená sú slová, ktoré sa vzťahujú na iné slová. Sú vždy odvodené od slov, ktoré jednotlivé javy pomenúvajú. Pýtame sa na ne otázkami aký? aká? aké? Skloňujeme ich podľa vzorov pekný a cudzí.

 

Príklady:

 • prídavné meno morský (vzduch) je odvodené od slova more,

 • prídavné meno srdcový (sval) je odvodené od slova srdce.


 

Privlastňovacie prídavné mená sú slová, ktoré vyjadrujú, že osobám, zvieratám niečo patrí, alebo že medzi osobami, zvieratami, vecami je určitá súvislosť. Pýtame sa na ne otázkami čí? čia? čie? Nedajú sa stupňovať. Skloňujeme ich podľa vzorov páví, otcov, matkin.

 

Príklady:

 • medvedí (loj), obrí (zub), boží (hnev), matkino (srdce), Mirkin (brat), Jožkov (kabát).


 

Privlastňovacie prídavné mená delíme na:

 • individuálne privlastňovacie prídavné mená,

 • druhové privlastňovacie prídavné mená.


 

Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat. Príklady:

 • Zuzkina (vesta), Dunčova (búda), Mickina (korisť).


 

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, tvoria sa od pomenovaní zvierat. Príklady:

 • žabí (jed), včelí (med), rybí (olej). 

Zámená

Zámená sú slová so všeobecným významom, ktoré na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a okolnosti ukazujú.

 

 

Zámená delíme na:

 • ukazovacie,

 • opytovacie,

 • osobné.


 

Ukazovacie zámená sú slová, ktorými ukazujeme v reči na osobu, vec, vlastnosť, okolnosť, množstvo.

Medzi ukazovacie zámená patria slová:

 • ten, tento, henten, taký, toľký, tam.


 

Opytovacie zámená sú slová, ktorými sa opytujeme na osobu, vec, zviera, vec, vlastnosť, okolnosť, kvantitu, počet.

Medzi opytovacie zámená patria slová:

 • kto, čí, ktorý, kde, odkiaľ, prečo, kedy.


 

Osobné zámená sú slová, ktoré označujú prvú, druhú alebo tretiu osobu v jednotnom alebo množnom čísle.


 

Osobné zámená delíme na:

 • základné osobné zámená,

 • privlastňovacie osobné zámená.


 

Základné osobné zámená sú slová, ktoré označujú zámeno prvej osoby, zámeno druhej osoby, zámeno tretej osoby:

 • zámeno prvej osoby – ja, my,

 • zámeno druhej osoby – ty, vy,

 • zámeno tretej osoby – on, ona, ono, oni, ony.


 

Základné osobné zámená môžu mať pri skloňovaní:

 • krátke tvary – ma, mi, ťa, ti, ho, mu

 • dlhé tvary – mňa, mne, teba, tebe, jeho, jemu.


 

Privlastňovacie osobné zámená sú slová, ktoré vyjadrujú privlastňovanie prvej, druhej alebo tretej osobe. Vyjadrujeme nimi vlastnícke vzťahy, ale aj iné vzťahy, napríklad príbuzenské vzťahy, vzťah k príslušnosti a pod.

 • privlastňovanie prvej osobe – môj, moja, moje, náš, naša, naše,

 • privlastňovanie druhej osobe – tvoj, tvoja, tvoje, váš, vaša, vaše,

 • privlastňovanie tretej osobe – jeho, jej, ich.Zopakujte si:
1. Čo sú prídavné mená?
2. Ako delíme prídavné mená?
3. Aký je rozdiel medzi vzťahovými a privlastňovacími prídavnými menami?
4. Podľa ktorých vzorov skloňujeme prídavné mená?
5. Čo sú zámená?
6. Ako delíme zámená?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 116-119.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.