Modus – najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v štatistickom súbore.

 

Aritmetický priemer – je súčet všetkých hodnôt vydelený ich počtom. Zisťujeme ním priemernú hodnotu.

martinkovicova

 

Geometrický priemer - na rozdiel od aritmetického priemeru používa na koeficienty, napr. pri výpočte priemerného rastu:

martinkovicova

 

Na ilustráciu výsledkov používame okrem tabuliek i rôzne grafy – napr. histogram – stĺpcový diagram, ktorý znázorňuje rozloženie početností. Grafické znázornenie nám umožní rýchlejšie a ľahšie pochopenie súvislostí.  

 

martinkovicova

Obr.: Príklad histogramu

 

 

 

Zopakujte si:

1. Aký je rozdiel medzi absolútnou a relatívnou početnosťou?

2. Definuj štatistický súbor a štatistický znak.

3. Vysvetli pravidlo súčtu a pravidlo súčinu.

4. Čo je to histogram?

 

 

 

Použitá literatúra:

Vlastné poznámky

http://www.matematika.netau.net/index.php?option=com_content&view=article&id=75:kom binatorika&catid=51:k&Itemid=55

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%BD_priemer

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch08s03.html

Šedivý O. a kol: Matematika pre 6.,7.,8., a 9.ročník základných škôl, SPN, BA,2003

Koreňová L.: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy ľahšie a úspešnejšie, Aktuell BA, 2007

Kupka, P.: Prehľad matematiky pre ZŠ, Kupka nakladateľstvo, Praha, 2011


 

 

Zdroje obrázkov:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Histogram

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch08s03.html