Vypracovala: Mária Martinkovičová


 

 

Tabuľka prináša prehľad najdôležitejších vlastností a vzťahov základných geometrických telies.


martinkovicova


martinkovicoa

 

Vysvetlivky k tabuľke:

Sp – obsah podstavy

Spl – obsah plášťa

v – výška 

Zopakujte si:

1. Charakterizuj kolmý hranol.

2. Ako vypočítame povrch rotačného kužeľa?

3. Nakresli sieť pravidelného štvorbokého ihlana. Z čoho sa skladá?

4. Ako vypočítame objem valca?


 

 

Použitá literatúra:

Ištoková, A.: Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na SŠ, Monitor 9, SPN, Bratislava, 2007

http://www.zkousky-nanecisto.cz/download/gymply-9-asdaw/9-trida.php

Kupka, P.: Prehľad matematiky pre ZŠ, Kupka, Praha, 20011

Vlastné poznámky


 

 

Zdroje obrázkov:

http://on.docdat.com/docs/326/index-11041.html

http://etc.usf.edu/clipart/43100/43150/prism-quad20_43150.htm

http://etc.usf.edu/clipart/43200/43200/quad9_43200.htm

http://etc.usf.edu/clipart/41700/41749/fc_sphere_41749.htm

http://etc.usf.edu/clipart/41700/41702/fc_cylinder_41702.htm

http://www.clker.com/clipart-cone.html