PRÍTOMNÝ ČAS

Deje prebiehajúce v prítomnosti.


 

 

 

 

 

 

-AR

-ER

-IR

-o

-amos

-o

-emos

-o

-imos

-as

-áis

-es

-éis

-es

-ís

-a

-áis

-e

-en

-e

-en


 

BUDÚCI ČAS

Deje, ktoré sa ešte len odohrajú.

AR, -ET, -IR

-emos

-ás

-éis

-án


 

Nepravidelné slovesá

haber – habrá

hacer – hará

tener – tendré

querer – querré

poder – podré

decir – diré

venir – vendré


 

JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS

Deje, ktoré sa uskutočnili a ukončili v minulosti.

  • ayer

  • anteayer

  • entonces

  • la semana pasada

  • el mes, el año pasado


 

-AR

-ER, -IR

-amos

-imos

-aste

-asteis

-iste

-isteis

-aron

-ió

-ieron


 

IMPERFEKTUM (ZLOŽITÝ MINULÝ ČAS)

Nezakončený, trvajúci alebo pravidelne sa opakujúci minulý dej.

Opis vlastností, stavu, situácie a okolností v minulosti.

Súčasne prebiehajúce minulé deje.

Na vyjadrenie deja plynúceho v minulosti, do ktorého zasiahol iný dej (vyjadrený obyčajne jednoduchým minulým časom).

 

 

-AR

-ER, -IR

-aba

-ábamos

-ía

-íamos

-abas

-abais

-ías

-íais

-aba

-aban

-ía

-ían


 

Nepravidelné slovesá

ser: era, eras, era, éramos, erais, eran

ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban


 

SÚSLEDNOSŤ ČASOV (oznamovací spôsob)

Imperfektum sa používa vo vedľajších vetách na vyjadrenie deja súčasného s minulým dejom hlavnej vety.

 

Dice que tiene tiempo. → Dijo que tenía tiempo.


 

TRPNÝ ROD

  • ser + minulé príčastie (+ por): stav ako výsledok činnosti

Este profesor es respetado por todos los estudiantes.

Esta fábrica es construida por los obreros de nuestra empresa.


  • estar + minulé príčastie (+ por): vyjadruje dej

La fábrica ya está construida.


 

VOLVER A + inf.

Opakovanie deja

Volveré llamarte a las cinco.

Opäť ti zavolám o piatej.


 

ZLOŽITÝ MINULÝ ČAS

Deje, ktoré sa odohrali v časovom období zahŕňajúcom aj prítomnosť.

Dej uskutočnený v minulosti, ktorého dôsledky sú platné aj v prítomnosti, v momente prehovorenia.

  • hoy

  • esta semana, tarde

  • este mes, año


 

-AR, -ER, -IR

he + minulé príčastie

hemos + minulé príčastie

has + minulé príčastie

habéis + minulé príčastie

ha + minulé príčastie

han + minulé príčastie


 

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

-AR, -ET, -IR

-ía

-íamos

-ías

-íais

-ía

-ían

 Zopakujte si:
1. S akými príslovkami sa najčastejšie používa jednoduchý minulý čas?
2. S akými príslovkami sa najčastejšie používa zložitý minulý čas?
3. Čo vyjadruje volver + a?

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9