V oznamovacom spôsobe používame vo francúzštine nasledovné časy:

 

Prítomné časy

 

a/ Le présent - prítomný čas vyjadruje dej, ktorý práve prebieha:

 

Exemple:

 

- Je vais à l`école. - Idem do školy.

- všeobecnú pravdu: La terre tourne. - Zem sa točí.

- obvyklý dej: A midi, je mange a la cantine. - Obedujem v školskej jedálni.

- blízky budúci dej: J`arrive dans 5 minutes.- Prídem o 5 minút.


 

b/ Le présent continu - prítomný priebehový čas tvorí sa pomocou:

 

être en train de + infinitív

 

Exemple:

 

Je suis en train de regarder la télé. – Akurát pozerám televízor.


 

 

Minulé časy


a/ Le passé composé – zložené perfektum- vyjadruje:

 

- jednorazový dej v minulosti ukončený:


Exemple:

 

J`ai écris mon devoir hier soir. - Včera večer som si napísal úlohu.


 

- vymedzený minulý dej:

 

Exemple:

 

J`ai étudié le français pendant 2 ans. - Francúzštinu som sa učil 2 roky.


- dej v minulosti ukončený, ale s dosahom na prítomnosť:

 

Exemple:

 

Ça va mieux, j`ai compris. - Už je to lepšie, pochopil som.


 

Le passé composé sa tvorí z prítomného času slovesa avoir/ être + participe passé časovaného slovesa:


- pri predmetových slovesách s AVOIR - sa participe passé nemení .

- pri „pohybových“ slovesách s ETRE - sa príčastie mení podľa rodu a čísla podmetu: ide o slovesá: naître, aller, arriver, entrer, rentrer, partir, sortir, monter, descendre, tomber, venir, revenir, mourir, rester

- zvratné slovesá sa tiež časujú s ETRE a príčastie sa zhoduje so „zvratným predmetom“ v rode a čísle .

Exemple: Elle s´est habillée vite. Nous nous sommes bien amusés.


 

 

b/ L`imparfait – imperfektum vyjadruje okolnosti priebehu minulého deja (popis, komentár, situáciu, vysvetlenie, opakovanie, stav, pozadie deja):

 

Exemple:

 

Je lisais un journal lorsqu`il a sonné. - Čítal som noviny, keď zazvonil.

Il pleuvait le jour où nous sommes partis. -Ten deň, keď sme odišli, pršalo.

En été, nous déjeunions sur la terrasse. -V lete sme zvyčajne obedovali na terase.

 

 

L´imparfait sa tvorí pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ku základu 1. os. plurálu indikatívu prézenta:

 

nous parl- ons       je parlais (rozprával som)

nous finiss- ons     je finissais (končil som).


 

 

c/ Le plus-que-parfait – pluskvamperfektum vyjadruje dej, ktorý skončil pred iným dejom minulým:

 

Exemple:

 

Elle est rentrée car elle avait raté le train. - Vrátila sa, pretože zmeškala vlak.

Quand je me suis levé, ma mère avait préparé le café. - Keď som sa zobudil, mama už pripravovala kávu.

Tvorí sa z imperfekta slovies avoir/être + participe passé časovaného slovesa: j`avais parlé, j`étais rentré(e).


 

 

d/ Le passé simple – jednoduché perfektum je knižný čas, ktorý vyjadruje dej v minulosti definitívne ukončený:

 

Exemple :

 

E. Zola naquit en 1840. - E. Zola sa narodil v r. 1840.

Louis XIV régna 54 ans. - Ľudovít XIV vládol 54 rokov.


 

Tvorí sa pridaním koncoviek -ai, -as, -a, - âmes, - âtes, -èrent (pre 1. slovesnú triedu na -er),

 

-is, -is - it –îmes, îtes, -irent pre 2. slovesnú triedu na - ir

 

alebo –us, -us, -ut, - ûmes, -ûtes, -urent (pre ostatné slovesá).


 

 

e/ Le passé antérieur sa používa tiež v knižnom štýle na vyjadrenie deja, ktorý skončil tesne pred začiatkom iného minulého deja, hlavne po spojkách quand, lorsque, dès que, après que, à peine... que:

 

Tvorí sa z tvaru passé simple pomocných slovies + participe passé významového slovesa.

 

Exemple:

 

Quand il eut achevé son discours, il sortit de la salle. - Hneď ako skončil svoj prejav, odišiel z miestnosti.


 

 

f/ Le passé récent – bezprostredný minulý čas vyjadruje minulý dej, ktorý sa odohral bezprostredne pred momentom prehovoru:

 

Tvorí sa časovaním slovesa venir de + infinitív:

 

Exemple :

 

Je viens de parler téléphoner. - Práve som telefonoval.

Michel vient de rentrer. - Michal sa práve vrátil.

 Zopakujte si:
1. Aké minulé časy poznáme vo francúzštine v oznamovacom spôsobe?
2. Vymenujte 2 prítomné časy a uveďte príklady.
3. Vysvetlite ako tvoríme passé composé a kedy ho používame.
4. Ktoré 2 minulé časy používame v knižnom štýle?
5. Čo je passé récent a kedy ho používame ?

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová, Francúzština pre samoukov,