Predprítomný čas – present perfect


Použitie:

- na vyjadrenie neurčitého času v minulosti. Nie je dôležité kedy sa niečo stalo, ale že sa niečo stalo – dôležitá je samotná akcia

 

I have done my homework. (Urobil som si domácu úlohu.)


- vyjadruje dej, ktorý sa stal v minulosti, a ktorého následky sú v  prítomnosti


I have broken my leg. (Zlomil som si nohu.)


- vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a trvá do prítomnosti

 

I started living here in 2000. Now it is 2010. I have lived here for 10 years. (Bývam tu 10 rokov.)

 

- na vyjadrenie ľudskej skúsenosti. Často sa používa s This is the first/second time, never, ever


This is the first time I have been in London. (Toto je prvýkrát čo som bol v Londýne.)

have never been in the USA. (Nikdy som nebol v USA.)

Have you ever eaten Chinese food? (Jedol si niekedy čínske jedlo?)

 

 

 

S predprítomným časom používame aj predložky since a for.

Since – od – vyjadruje bod v čase, od ktorého nejaký dej trvá

I have been a teacher since 2005. (Som učiteľom od roku 2005.)

|–––––––––––→––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––

2005 now (2010)

 

 

For – vyjadruje časové obdobie, počas ktorého nejaký dej trvá

I have been a teacher for 5 years. (Som učiteľom 5 rokov.)

5 years

|–––––––––––→––––––––|–––––––––––––|––––––––––––––––––

2005 now (2010)

 

 

since

for

last August

November

I was 5 years old

2 o´clock

1998

we were there

2 years

4 minutes

a week

an hour

ages

a second

 

 

 

Porovnanie have been a have gone

po oboch slovesách nasleduje predložka to


I have been to Paris.

She has gone to Paris.

 

 

po slovese gone predložka to nemusí nasledovať vždy

 

I have gone shopping.

 

 

 

Rozdiel:

have been - niekde som bol a už som späť

 

I have been to London. It was very nice trip.

 

 

have gone – niekde som išiel a stále som tam, ešte som sa nevrátil


She has gone shopping. She´ll be back in 30 minutes.

 Zopakujte si:
1. Aký je rozdiel medzi have been a have gone?
2. Aký je rozdiel medzi since a for?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004