minulý jednoduchý čas

predprítomný jednoduchý čas

dej ukončený v minulosti

presne určený čas v minulosti


používame s ním nasledovné konkrétne časové údaje:

yesterday – We played tennis yesterday. (včera)

ago – I went to the cinema 2 days ago. (pred)

last – She visited her grandmother last weekend. (minulý)

in 2008, on 3rd December 2009 (presný časový údaj)

 

I went to London in 2003.

I was born on 3rd May 1990.

 

when I was 5 years old, when I was a young man, ... – určujú kedy sa dej presne odohral

 

minulý jednoduchý čas používame aj v otázkach, v ktorých sa pýtame na konkrétny časový údaj:

When did they arrive? (Kedy prišli?)

What time did you wake up? (O koľkej si sa zobudil?)

 

 

dej začal v minulosti a pokračuje do prítomnosti

vyjadruje neurčitý čas v minulosti

 

používame s ním neurčité časové údaje (nevieme kedy presne):

just -  práve – je to neurčitý časový výraz, pretože nevieme kedy presne je práve. Môže to byť aj pred 5 sekundami alebo pred pol minútou.

They have just come. (Práve prišli.)


vo vete stojí pred trpným príčastím minulým

already – už – je takisto neurčitý časový údaj pretože presne neurčuje kedy sa dej odohral.

They have already come. (Už prišli.)

 

vo vete stojí pred trpným príčastím minulým

yet – ešte - na rozdiel od just a already používa v záporných vetách a v otázkach. V záporných vetách ho prekladáme ako ešte a v otázkach ako . Vo vete stojí vždy na konci.

Have you eaten yet?

I haven´t read newspaper yet.

 

ďalšie neurčité časové výrazy:

recently – nedávno – môže aj nemusí byť pred trpným príčastím minulým

She has recently moved to Bristol.

 

so far – doposiaľ, zatiaľ – zväčša stojí na začiatku alebo na konci vety


He has read 3  books so far.

 

 

Predprítomný čas hovorí o situácii teraz.

Napr. Tom has lost his key. (Tom stratil kľúč a teraz ho nemá.)

Pri preklade sme použili minulý čas pretože v slovenčine predprítomný čas neexistuje. Doslovný preklad by bol: Tom má stratený kľúč a tento preklad vyjadruje situáciu teraz.

 

 

Minulý čas hovorí len o minulosti. Často sa používa práve konkrétny časový údaj.

Napr. Tom lost his keys two months ago. – stalo sa to pred dvoma mesiacmi v minulosti

 

 

Ďalšie porovnanie:

Shakespeare wrote a lot of plays. (napísal ich, ale už viac napísať nemôže pretože zomrel)

My grandfather died in 1990. I never met him. (nestretol som ho, ale ani ho už nestretnem)

 

have read a lot of books. (Prečítal som veľa kníh, ale ešte ich veľa prečítať môžem)

What´s your husband like? I have never met him. (Aký je tvoj muž? Nikdy som ho nestretol, ale ešte ho stretnúť môžem.)Zopakujte si:
1. Kedy používame jednoduchý minulý čas?
2. Kedy používame jednoduchý predprítomný čas?
3. Aký je rozdiel medzi týmito časmi?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006
Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004