Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 
 

Predložky s genitívom sú v nemčine charakteristické najmä pre úradný jazyk. Vyskytujú sa väčšinou v písomnom prejave v spisovnom jazyku. Môžu pôsobiť knižne. Podľa ich významu ich môžeme rozčleniť do nasledovných skupín:

 

Miestne predložky

 

abseits ( bokom, obďaleč) Das Gasthaus steht abseits der Straße. Hostinec stojí pri ceste.

 

außerhalb ( mimo) Die Kirche steht außerhalb der Stadt. Kostol stojí mimo mesta.

 

inmitten ( uprostred) Inmitten der Stadt steht eine Burg. Uprostred mesta stojí hrad.

 

innerhalb ( vo vnútri) Die Fahrkarte gilt nur innerhalb der Stadt. Lístok platí len v meste.

 

oberhalb ( nad ) Oberhalb des Dorfes steht eine alte Kirche. Nad dedinou stojí starý kostol.

 

unterhalb ( pod ) Unterhalb des Waldes ist ein Hotel. Pod lesom je hotel.

 

unweit ( neďaleko ) Unweit des Dorfes ist ein Bach. Neďaleko dediny je potok.

 

Časové predložky:

 

außerhalb ( mimo ) Das machen wir außerhalb der Unterrichtszeit. To robíme mimo vyučovacieho času.

 

innerhalb ( počas ) Sie bekommt meine Antwort innerhalb der Woche. Dostane moju odpoveď počas týždňa.

 

während ( v priebehu ) Während des Unterrichts darf man nicht telefonieren. Počas vyučovania sa nesmie telefonovať.

 

Príčinné predložky:

 

aufgrund ( na základe ) Aufgrund der Aussage des Zeugen hat sich die Sache erklärt. Na základe výpovede svedka sa vec vyjasnila.

 

infolge ( v dôsledku, následkom ) Infolge des Streiks bin ich später gekommen. V dôsledku štrajku som prišla neskôr.

 

kraft ( na základe, z moci ) Er war verurteilt kraft des Gesetzes. On bol odsúdený podľa zákona.

 

wegen ( kvôli, pre) Wegen der Allergie musste er zu Hause bleiben. Kvôli alergii musel zostať doma.

 

zufolge ( podľa) Zufolge des Wetterberichts werde es am Mittwoch regnen. Podľa predpovede počasia bude v stredu pršať.

 

zwecks ( za účelom ) Zweck besserer Kommunikation mit den Studenten bin ich hier auch außerhalb der Sprechstunden. Za účelom lepšej komunikácie so šutdentmi som tu aj mimo konzultačných hodín.

 

Ostatné predložky:

 

dank ( vďaka ) používa sa často aj s 3. pádom Dank meiner Kenntnisse hatte ich es gut geschaft. Vďaka mojim vedomostiam som to dobre zvládla.

 

laut ( podľa ) používa sa v právnickom štýle a bez člena laut Gesetz – podľa zákona, laut Bericht – podľa správy, laut Paragraph – podľa paragrafu,

 

statt ( namiesto ) Statt des Bruders kommt sein Freund. Namiesto brata príde jeho priateľ.

 

trotz ( napriek, proti ) Trotz des schlechten Wetters gehen wir zur Oma. Napriek zlému počasiu ideme k starej mame.

 

Kontrolne otázky:

1. Vymenujte najčastejšie používané predložky s genitívom, ktoré majú časový význam!

2. Ktoré predložky s genitívom majú miestny význam?

3. Kde sa používa predložka laut?

4. Ktoré predložky s 2. pádom sú príčinné predložky?

5. Aký význam má predložka dank?

6. Uveďte príklad použitia predložky trotz.

 

Použitá literatúra:

 

Themen neu 3

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny