Predložky (Preposition)

-        určujú miesto alebo pozíciu daného predmetu

-        vo vete sa nachádzajú pred podstatným menom

-        najčastejšími predložkami miesta sú: in, on, at, under, in front of, next to, behind, between

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at

IN – vo význame v (vo vnútri)

·      in the box (v škatuli)

·      in the house (v dome)

·      in the office (v kancelárii)

Examples:

The present is in the car. (Darček je v aute.)

She is in a taxi. (Je v taxíku.)

The ball is in the box. (Lopta je v škatuli.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at

ON – vo význame na (na ploche)

·      on the box (na škatuli)

·      on the table (na stole)

·      on the road (na ceste)

Examples:

He is sitting on the chair. (Sedí na stoličke)

We live on the second floor. (Bývame na druhom poschodí.)

Put it on the table. (Polož to na stôl.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition at.

AT – vo význame pri (presnejšie určené menšie miesto)

·      at the house (pri dome)

·      at the table (pri stole)

·      at the road (pri ceste)

 

Examples:

Who is at the door? (Kto je pri dverách?)

She is waiting at the bus stop. (Čaká pri autobusovej zastávke.)

The cat is sitting at the table. (Mačka sedí pri stole.)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of place

 

UNDER – vo význame pod (pod niečím)

·      under the chair (pod stoličkou)

·      under the table (pod stolom)

·      under the box (pod škatuľov)

 

Examples:

Why is the blue ball under the desk? (Prečo je modrá lopta pod stolom?)

The man is sitting under a tree. (Muž sedí pod stromom.)

The cat is playing under the chair. (Mačka sa hrá pod stoličkou.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of placeIN FRONT OF – vo význame pred (pred niečím)

·      in front of me (predo mnou)

·      in front of the table (pred stolom)

·      in front of the house (pred domom)

 

Examples:

The bus stands in front of the school. (Autobus stojí pred školou.)

The man is sitting in front of me. (Nejaký muž sedí predo mnou.)

The trees are in front of the house. (Stromy sú pred domom.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of placeNEXT TO – vo význame vedľa (vedľa niečoho)  

·      next to you (vedľa teba)

·      next to the table (vedľa stola)

·      next to the house (vedľa domu)

 

Examples:

I am standing next to him. (Sedím vedľa neho)
The bag is
next to the table. (Taška je vedľa stola.)

The school is next to the cinema. (Škola je vedľa kina.)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of place

BEHIND – vo význame za (za niečím)

·      behind the door

·      behind the table

·      behind him

 

Examples:

The parking lot is behind the building. (Parkovisko je za budovou.)

Mary is behind Peter. (Mária je za Petrom.)

The post office is behind the bank. (Pošta je za bankou.)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt preposition of place 

 

BETWEEN – vo význame medzi (medzi dvoma predmetmi)

·       between the door and the window

·       between the chair and the table

·       between you and me

 

Examples:

He is sitting between two women. (Sedí medzi dvoma ženami.)

The child is standing between you and me. (Dieťa stojí medzi tebou a mnou.)

The supermarket is between the bank and the cinema. (Supermarket je medzi bankou a kinom.) Zopakujte si:
1. V akom význame používame predložku in?
2. Uveďte dva príklady použitia predložky at.
3. Kedy používame predložku under?
4. Uveďte dva príklady použitia predložky in front of.
5. Ktorá predložka sa používa vo význame medzi?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7


Zdroje obrazkov:
http://www.k5learning.com/blog/playing-prepositions-place.
http://www.eoisabi.org/?p=16999.