V nasledujúcom učive bude bližšie určené využitie predložky por.

 

 

Predložka POR sa používa v nasledujúcich prípadoch:


 1. Na vyjadrenie príčiny

 

Voy al médico pr enfermedad.

(Kvôli chorobe idem k lekárovi .)


No lo tengo hecho todavía por no entender.

(Zatiaľ to nemám hotové, lebo som nerozumel.)


 

 1. Na vyjadrenie dôvodu

 

No he venido por tener miedo.

(Neprišiel som, lebo som mal strach.)


 

 1. Na vyjadrenie toho, akými prostriedkami dej prebieha

 

Te lo mando por mi hermano.

(Pošlem ti to po mojom bratovi.)


 1. V miestnom význame, ako odpoveď na otázku:

 

 • Kedy?

 

Tenemos que pasar por la plaza.

(Musíme prejsť námestím.)


 

 • Kde?

 

Lo encontraba tirado por el suelo.

(Našla ho, ako leží na podlahe.)


 

Alebo pri určení približného miesta:

 

Vive en algún lugar por Madrid.

(Žije na nejakom mieste v Madride.)


 

Pri opakovanom pohybe na určitých miestach:

 

Lo pasaremos ejercicio por ejercicio.

(Prešli sme to cvičenie po cvičení.)


 1. V časovom význame

 

 • Pomocou predložky POR vieme určiť o akú časť dňa sa jedná:

 

Por la tarde tengo la escuela.

(Poobede mám školu.)


 

 • Vieme pomocou nej vyjadriť opakovanie:

 

Tengo las clases de inglés dos veces por semana.

(Mám hodiny angličtiny dvakrát do týždňa.)


 

 • Určuje tiež približne obdobie a tiež dobu určitú:

 

Por aquell tiempo nadie tenía coche.

(V tých časoch nikto nemal auto.)


Por ahora no te lo puedo dar.

(Teraz ti to nemôžem dať.) 1. Na vyjadrenie účelu určitého pohybu, presunu

 

 • Napríklad pri slovese IR

 

Tengo que ir por abuelo.

(Musím ísť po dedka.)


 

 1. Na vyjadrenie pôvodcu deja v trpnom rode

 

La película fue grabada por Almódovar.

(Film bol natočený Almodóvarom.)


 

 1. Ak chceme vyjadriť náhradu, zmenu

 

Lo va a pagar por mí.

(Zaplatí to za mňa.)


 

 1. Na vyjadrenie ceny

 

Lo vendemos por tres euros.

(Predávame to za 3 eurá.)


 

 1. Na odôvodnenie prečo sa niečo deje/kvôli komu sa to deje

 

Lo hace todo por vosotros.

(Všetko to robí pre vás.)


 

 1. Na popísanie/vyjadrenie dejov, ktoré sa zatiaľ ešte nestali

 

Todavía me queda mucho por hacer.

(Ešte mi ostáva veľa spraviť.)


 

 1. Keď chceme vyjadriť poradie

 

Ya estamos aquí por segunda vez.

(Už sme tu druhýkrát.)


 

 1. Pri násobení a udávaní percent

 

Me vas a pagar el quince por ciento.

(Zaplatíš mi 15 percent.)


 

 1. Na vyjadrenie spôsobu

 

Lo tengo hecho por completo.

(Mám to spravené kompletne.) 

Niektoré zo slovies, ktoré sa spájajú s predložkou POR:

 


Inclinarse por algo – inklinovať k niečomu

Interesarse por algo – zaujímať sa o niečo

Luchar por algo – bojovať za niečo

Pasar por algo – byť považovaný za niečo/niekoho

Preguntar por alguien – pýtať sa na niekoho

Preocuparse por algo/alguien – robiť si starosti pre niečo/niekoho

Votar por algo – hlasovať pre niečo/niekoho

 Zopakujte si:
Musíme prejsť mestom.
Kráčame cez hory cez doly.
Nájdeš to cez internet.
Choď pre mamu na stanicu.

Použitá literatúra:
a) Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I y II
b) Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
c) Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělštiny