Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Doplň správne písmeno; doplň správne i/y

 

***start***

 

Pomal***y*** v nás doznievajú zážitk***y*** z letn***ý***ch prázdnin. Tie boli v***ý***nimočné,  plné horúc***i***ch a slnečn***ý***ch dní. Tráv***i***li sme ich najmä na kúpaliskách a  v príjemn***ý***ch horsk***ý***ch tôňach. Užívali sme si v tichu lesn***ý***ch zátiší zvuk zurčiacich potôčiko***v*** i pestr***ý*** vtáč***í*** spev. Nejeden z nás si s rodičm***i*** v***y***chutnával slanosť morsk***ý***ch vĺn a tešil sa z vodn***ý***ch športo***v*** na mor***i***. No skončil sa čas bezstarostn***ý***ch radovánok a nov***ý*** školsk***ý*** rok nás opäť priv***í***tal vo svojom náručí. Star***í*** znám***i*** sme sa zv***í***tali v siedmack***ý***ch laviciach. Mil***ý***m***i*** slovam***i*** a láskav***ý***m úsmevom nešetr***i***li ani naši učitelia. Aj on***i*** si iste odd***ý***chli a načerpali mnoho čerstv***ý***ch síl. B***y***ť opäť v škole je fajn. Nem***y***slíš?

 

***end***