Precvičme si neurčité tvary slovies

Slovesá - lat. verbá. Slovesá  pomenúvajú alebo vyjadrujú dej. Patria medzi  ohybné slovné druhy.  Slovesá sú  plnovýznamovým slovným druhom. Slovesá majú funkciu vetného člena.

U slovies rozlišujeme určité a neurčité tvary. 

Neurčité slovesné tvary - nevieme určiť spôsob a čas

Neurčitok – má vždy koncovku –ť:

 

Príklady:

písa-ť, leža-ť, robi-ť, spieva-ť, hovori-ť, liez-ť, maľova-ť, kona-ť, stráži-ť, tancova-ť, ľúbi-ť, stanova-ť, vravie-ť, postupova-ť, zasada-ť, tučnie-ť, veša-ť, krúti-ť, hľada-ť,...

 

Prechodník -  má koncovku – c ( -uc, -úc, -iac, -ac) :

Tvorí sa od 3. os. pl. + prípona

 

Príklady:

píšu-c, ležia-c, stoja-c, hovoria-c, volajú-c, stoja-c, premýšľajú-c, chvália-c, blížia-c, kričia-c, myslia-c, smejú-c, tancujú-c, kujú-c, hľadajú-c, dolujú-c, hlásia-c,...

 

Činné príčastie prítomné – má koncovku –ci/-ca/-ce:

Tvorí sa od 3. os. pl. + prípona

 

Príklady:

píšu-ci, ležia-ci, maľujú-ci, kreslia-ci, stanujú-ci, bľabotajú-ci, sťahujú-ca, milujú-ce, hovoria-ca, šijú-ci, vyskakujú-ci, doťahujú-ca, vyberajú-ci, hovoria-ci, ustupujú-ca, konajú-ce,...

 

Činné príčastie minulé – má koncovku – vší:

V dnešnej spisovnej norme sa činné príčastie minulé (aktívne particípium préterita) tvorí iba od dokonavých slovies, ktorých infinitívny kmeň sa končí na samohlásku alebo na dvojhlásku, t. j. činné príčastie minulé sa netvorí od pravidelných slovies vzoru niesť. 

 

Príklady:

vola-vší, pristihnu-vší, doľahnu-vší, písa-vší, vidi-vší,...

 

Trpné príčastie  - má koncovku –ný/-ná/-ná (-ený, -tý):

 

Príklady:

písa-ný, vyvola-ný, hovore-ný, tvore-ný, stoja-tá, kúp-ený, stanov-ený, vymknu-tý, dotiahnu-tý, vysede-ná, vyprahnu-tý,...

POZOR – máme aj dvojtvary: odrieť – odrený/odretý, odrať – odraný/odratý, nažrať – nažraný/nažratý, prebrať – prebraný/prebratý.

 

Slovesné podstatné meno –má koncovku –ie (-nie, -tie):

 

Príklady:

písan-ie, hovore-nie, hra-nie, tancova-nie, milova-nie, dopĺňa-nie, vybera-nie, zavára-nie, kona-nie, zastavova-nie, nabera-nie, mlča-nie, kľača-nie, vola-nie, ošetre-nie, chudnu-tie, premýšľa-nie, stá-tie,...


Doplň chýbajúce neurčité tvary do tabuľky.

Neurčitok

prechodník

Trpné príčastie

Činné príčastie prítomné

Slovesné podstatné meno

hovoriť

 

 

 

 

 

tvoriac

 

 

 

 

 

ležatý

 

 

 

 

 

uvažujúci

 

 

 

 

 

zaváranie

počítať

 

 

 

 

Správne odpovede:

Neurčitok

prechodník

Trpné príčastie

Činné príčastie prítomné

Slovesné podstatné meno

hovoriť

hovoriac

hovorený

hovoriaci

hovorenie

tvoriť

tvoriac

tvorený

tvoriaci

tvorenie

ležať

ležiac

ležatý

ležiaci

ležanie

uvažovať

uvažujúc

uvažovaný

uvažujúci

uvažovanie

zavárať

zavárajúc

zaváraný

zavárajúci

zaváranie

počítať

počítajúc

počítaný

počítajúci

počítanie

Začiatok formulára

Spodná časť formulára


Použitá literatúra:

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky

Činné príčastie minulé. http://jazykovaporadna.sme.sk/q/2832/ (citované 6.7. 2016)