Vypracovala: Mgr. Halušková

 


 

Doplň správne i/í; y/ý

 

***start***


Navštív***i***li ste už priestorové k***i***no v Bratislave? Má tristošt***y***r***i****dsaťpäť miest a premietacie plátno je veľké ako polovica futbalového ihr***i***ska. Zvuk***y*** a obraz***y*** diváci vnímajú ako priam***i*** účastníci deja. Môžu v***i***dieť v***ý***prav***y*** do morsk***ý***ch hlb***í***n alebo do jurského obdobia. Diváci si však musia nasadiť špeciálne okuliare. 3D okuliare sú založené na spolupráci v***y***spelej technológie a ľudského mozgu. Polar***i***začné okuliare pripomínajú slnečné. Ak má divák d***i***optrické okuliare, dajú sa na ne nasadiť. Plast***i***cké v***i***denie obrazov v***y***voláva u divákov m***i***movoľné poh***y***b***y*** hlavou alebo rúk. Chcú sa v***y***hnúť útočiacej zver***i*** alebo padajúcim stromom. Zážitk***y*** z najmodernejšieho k***i***na sú nezabudnuteľné.


***end***