-Red-


Ak nie je uvedené inak, doplň nasledujúci text:


1.)

Arabská číselná sústava používa ........... znakov, číselná sústava, ktorá používa znaky I, V, X, L, C, D, M sa nazýva ........... Rok 2015 by starý Riman zapísal ako ...........


2.)

Reálne čísla R rozdeľujeme na racionálne (množinu racionálnych čísel označujeme písmenom ......) a ................. teda také, ktoré sa nedajú vyjadriť .......... (napr. číslo π). Množinu racionálnych čísel môžeme rozdeliť na ...................... (Z) a desatinné, t.j. necelé čísla, ktoré sa dajú zapísať zlomkom.

Písmenom N označujeme množinu ................. čísel, t.j. všetky ...............celé čísla a číslo 0.

Desatinné číslo v tvare naor. 0,3333333.... nazývame číslom ...................


3.)

1 + 3 = 4 ⟹ sčítanec + .................. = súčet

7 – 2 = 5 ⟹ .................. – menšiteľ = rozdiel

2 * 3 = 6 ⟹ činiteľ * činiteľ =..................

8 : 2 = 4 ⟹ .................. : .................. = podiel

32 ⟹ základ je .................., t.j. číslo 3, mocniteľ, alebo .................. je číslo .... Hodnotou tejto mocniny je číslo ....


4.)

V nasledujúcom príklade priraď správny názov počtového zákona:


I.) a + b = b + a                                                 a) distributívny:

 

    a . b = b . a

 II.) (a + b) + c = a + (b + c)                                 b) asociatívny:

 

    (a . b) . c = a . (b . c)

 


III.) a . (b + c) = a . b + a . c                                c) komutatívny:5.)

+ . + = + (ak násobím kladné číslo kladným číslom, výsledné znamienko bude kladné).

+ . - = ...            - . ... = +                 + : + = ...                 - : - = ...             + : - = ....


6.)

Prirodzené číslo je deliteľné

  • štyrmi, ak ................................. je deliteľné 4.

  • troma, ak ................................. je deliteľný 3.

  • ôsmimi, ak ................................. je deliteľné 8.

  • jedenástimi, ak ................................. súčtu číslic na párnom a nepárnom mieste je deliteľný 11 alebo rovný ...

  • dvanástimi, ak číslo je deliteľné 3  a súčasne ....


7.)

 

Prirodzené čísla, ktoré sú deliteľné iba samé sebou a číslom 1, nazývame .......................Jediným párnym ....................... je číslo 2.

 

Čísla sú:

  • ......................., ak okrem čísla 1 majú aspoň jedného ďalšieho deliteľa.

  • ......................., ak okrem čísla 1 nemajú ďalšieho spoločného deliteľa.


8.)

Opačný číslom k číslu 3 je číslo ...... . Prevráteným číslom k číslu 3 je číslo ..... .Absolútna hodnota čísla je vždy ..........číslo, |-6| = ......, |6| = ............ Číslom 0 sa .......... deliť. Pri počtových výkonoch so zátvorkami postupujeme od .......................zátvoriek k ............................zátvorkám. Najmenší spoločný násobok je ..................rozkladu jednotlivých čísel, najväčší spoločný deliteľ je ................rozkladu jednotlivých čísel.


9.) Číslu nad zlomkovou čiarou hovoríme ................, pod zlomkovou čiarou sa nachádza ................. O pravom zlomku hovoríme, ak čitateľ je ................ ako menovateľ, ak je čitateľ ................ ako menovateľ, hovoríme o nepravom zlomku.


Ak je číslo zložené z celého čísla a zlomku, hovoríme o................čísle, napr.10.)

 

Jedna stotina = .........= 1/100

Jedna ......... = 0,001 = 1/1000

 

Súčet všetkých číselných údajov delený ich počtom je ..................................

1% = .........zo základu.

1 ‰ = .........zo základu.


11.)

 Mierka mapy 1 : 300 000 cm znamená, že 1 cm na mape je v skutočnosti ........................., t.j., skutočné rozmery sú na mape ................... 300 000 – krát.

 

12.)

Pre priamu úmeru platí, že koľko krát sa zmenší (resp. zväčší) jedna veličina, toľkokrát sa ............. (..............) druhá veličina. Grafom priamej úmery je ...................

Pre nepriamu úmeru platí, že  koľko krát sa ......................... jedna veličina, toľko krát sa zväčší druhá veličina. Grafom nepriamej úmery je ........................., alebo jej časť.

 

 13.) Pre operácie s mocninami a odmocninami platí, že sčítavať a odčítavať môžeme iba mocniny s .................. základom aj mocniteľom. Sčítavať a odčítavať môžeme iba rovnaké odmocniny s rovnakým ...................Správne odpovede: (jednotlivé odpovede sú oddelené bodkočiarkou)


 

10; rímska; MMXV; Q; iracionálne; zlomkom; celé čísla; prirodzených; kladné; periodickým; sčítanec; menšenec; súčin; delenec; deliteľ; mocnenec; exponent; 2; 9; I-c; II-b; III-a; -; -;+; +;-; posledné dvojčíslie; súčet všetkých jeho číslic; posledné trojčíslie; rozdiel; 0; 4; prvočísla; prvočíslom; súdeliteľné; nesúdeliteľné;-3; 1/3; kladné; 6; 6; nedá; vnútorných; vonkajším; zjednotenie; prienik; čitateľ; menovateľ; menší; väčší; zmiešanom; +; 0,01; tisícina;aritmetický priemer; 1/100; 1/1000; 300 000 cm; zmenšené; zmenší (zväčší); priamka; zmenší; hyperbola; rovnakým; základom.

 Použitá literatúra:

Koreňová, L.: Zvládni prijímačky z matematiky na stredné školy ľahšie a úspešnejšie, Aktuell, Bratislava, 2007

Vlastné poznámky

Kupka, P.: Prehľad matematiky pre ZŠ, Kupka, Praha, 2011