Pri časovaní pri niektorých slovesách dochádza k pravopisným zmenám, aby sa zachovala rovnaká výslovnosť ako v infinitíve.

Tento jav nastáva v nasledujúcich prípadoch:


  1. Ak po kmeni nasleduje koncovka –ealebo koncovka začínajúca sa na –e- (-es, -emos, -éis, -en):

 

 

pri slovesách zakončených na –car

sa c

mení na qu:

buscar → busqué

pri slovesách zakončených na -gar

sa g

mení na gu:

apagar → apagué

pri slovesách zakončených na -guar

sa gu

mení na :

averiguar → averigüé

pri slovesách zakončených na -zar

sa z

mení na c:

cruzar → crucé


Tieto zmeny sa týkajú 1. osoby jednotného čísla jednoduchého perfekta, konjuktívu prítomného času a rozkazovacieho spôsobu.


  1. Pokiaľ po kmeni nasleduje koncovka –o alebo –a, alebo koncovka začínajúca na –a (-as, -amos, -áis, -an):


 

 

pri slovese zakončenom na-gir

sa g

mení naj:

elegir → elijo

pri slovese zakončenom na-guir

sa gu

mení na g:

distinguir → distingo

pri slovese zakončenom na-cer

sa c

mení na z:

vencer →venzo


Tieto zmeny sa týkajú 1. osoby jednotného čísla prítomného času oznamovacieho spôsobu, konjuktívu prítomného času a rozkazovacieho spôsobu.


  1. Pri slovesách zakončených na –er, ktorých infinitívny kmeň končí na samohlásku, ako napr.: leer, creer, caer, sa neprízvučné i v pozícii medzi dvoma samohláskami píše ako y. Zmena nastáva v 3. osobe jednotného aj množného čísla jednoduchého perfekta (leyó, leyeron), konjuktíve imperfekta (cayera/cayese) a gerundiu (creyendo).


Napr.:

leer čítať

 

jednoduché perfektum

leí

leímos

leíste

leísteis

leyó

leyeron

konjuktív imperfekta

leyera/ -ese

leyéramos/-ésemos

leyeras/-eses

leyerais /-eseis

leyera/ -ese

leyeran/-esen

gerundium

leyendo


caer padnúť

 

jednoduché perfektum

caí

caímos

caíste

caísteis

cayó

cayeron

konjuktív imperfekta

cayera/ -ese

cayéramos/-ésemos

cayeras/-eses

cayerais/-eseis

cayera/ -ese

cayeran/-esen

gerundium

cayendo

 Zopakujte si:
1. Daj do rozkazovacieho spôsobu nasledovné slovesá: apagar, cruzar, elegir.
2. Daj do konjuktívu prítomného času nasledovné slovesá: distinguir, vencer, creer.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9