Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

Piatkov***ý***  deň bol veľm***i***  s***y***chrav***ý***.  Dvere tried***y***  v***í***tali usmiat***y***ch rodičov, ktor***í*** sa prišli porozprávať s triedn***y***m učiteľom.

Prv***í*** ôsm***i*** prichádzajúc***i*** si posadali do predn***ý***ch lav***í***c. Niektor***í*** boli unaven***í*** v***y***s***i***ľujúcou pracovnou dr***i***nou. Ako b***ý***va zv***y***kom, po pr***í***hovore učiteľa nasledovali otázk***y***, pripomienk***y*** a nápad***y*** rodičov. Riešili sa napr***í***klad problém***y*** šatňov***ý***ch dver***í***, nov***ý***ch lav***í***c a okenn***ý***ch žalúzií. Triedn***y*** si všetko zap***i***soval do svojho d***i***ára. Rodičia sa dohodli na tom, že dvere šatní budú každé ráno zam***y***kať a odm***y***kať  t***ý***ždenníci. Star***ý***, škr***í***pajúci zámok sa v***y***mení za nov***ý***, ktor***ý*** sa  kúp***i*** z prostriedkov triedneho fondu. Na záver si rodičia a učiteľ popriali úspešn***ý*** školsk***ý*** rok.