Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné veľké či malé písmeno !

 

Nitra sa nazýva aj mesto pod ***Z***oborom, ***B***ratislava je krásavica na ***D***unaji, ***T***rnavu volajú ***s***lovenský ***R***ím. Narodil som sa na ***s***trednom ***S***lovensku v ***B***anskej ***B***ystrici, som teda rodený ***B***anskobystričan. Naše najvyššie pohorie, ***V***ysoké ***T***atry, lákajú v zimných i letných mesiacoch mnoho ***e***urópskych turistov. Prichádzajú sem ***P***oliaci, ***R***usi, ***Č***esi, ***M***aďari, ale aj obyvatelia ***A***nglicka, ***F***rancúzska či ***Š***panielska. Národný ***p***ark ***N***ízke ***T***atry je rozložitejší ako ***T***atranský ***n***árodný ***p***ark.  Metropola ***v***ýchodného ***S***lovenska, ***K***ošice, boli pred pár rokmi vyhlásené za mesto kultúry. Všetci ***K***ošičania sú na to patrične hrdí. Planéta ***M***erkúr je vzdialená od ***S***lnka takmer dvakrát toľko než ***p***lanéta ***Z***em.  Atlantický ***o***ceán má maximálnu hĺbku 8648 metrov, čo je menej než ***T***ichý ***o***ceán. Rieka ***V***olga je dlhšia ako ***r***ieka ***D***unaj. ***M***ount ***E***verest je najvyšší vrch na ***Z***emi, nachádza sa v ***p***ohorí ***H***imaláje v ***Á***zii.