Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

Kačacia mama si p***y***šne obl***i***zla zobák, lebo mala nev***í***danú chuť na s***y***panú pšenicu. Divé kačice v***y***leteli z v***y***sokého hniezda. Iná kačica uštipla škaredé káčatko do hlav***y***. Všetk***y*** káčatká sú pekné, len jedno sa nev***y***darilo. Tento káčer bude určite siln***ý***, preb***i***je sa ťažk***ý***m životom. Z hustého krovia v***y***letel k***ŕ***deľ prekrásn***y***ch veľk***ý***ch vtáko***v***. Káčatko nikd***y*** nev***i***delo také krásne tvor***y*** s dlhým***i*** noham***i*** a širokým***i*** bielym***i*** krídlam***i***. Ch***y***stali sa odletieť z chladn***ý***ch krajín do teplejších. Vo***ň***avé kvet***y*** v***i***seli na dlh***ý***ch zelen***ý***ch konároch nad brehm***i*** pot***ô***čika. Vtáčik***y***, ktoré sedeli v kr***í***koch, v***y***strašene vzlietl***i***. Káča zletelo do vod***y*** a plávalo oproti prekrásn***y***m labutiam. Nebolo už nepekn***ý***m ťarbav***ý***m čiernosiv***ý***m vtákom. Labuť bola nev***ý***slovne šťastná, lebo je najkrajšia zo všetk***ý***ch krásn***y***ch operenco***v***. Pomal***y*** dv***i***hla štíhl***y*** krk a zašuchor***i***la biel***y***m per***í***m.