Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné malé či veľké písmeno !

 

Johann Wolfgang Goethe sa narodil v 18. storočí v ***n***emeckom meste Frankfurt nad Mohanom. Bol to ***n***emecký básnik, pr***í***rodovedec, štátnik a m***y***sliteľ, vrcholn***ý*** predstaviteľ literárneho klasicizmu a preromantizmu. Pochádzal z rodin***y*** c***i***sárskeho radcu, študoval právo v Lipsku. Literárn***y*** talent prejavoval už v mladosti, počas štúdi***í*** nap***í***sal mnohé básne. Nesk***ô***r študoval v Štrasburgu, tu sa zoznámil s f***i***lozofom Herderom. Pod jeho vpl***y***vom us***i***lovne študoval napr. Shakespeara, Ossiana a nemeck***ý*** slovesn***ý*** folklór. Po niekoľk***ý***ch rokoch sa stal prakt***i***kantom na r***í***šskom komornom súde vo Wetzlare. Nešťastná láska k Charlotte Buffovej ako aj niektoré súdne materiál***y*** pr***i***speli k nap***í***saniu románu Utrpenie mladého Werthera. Román je napísan***ý*** vo forme listo***v*** a v***y***volal nezv***y***čajný ohlas, lebo Wertherova samovražda v***y***znela aj ako protest proti vtedajšiemu spoločenskému poriadku. Do roku 1800 bol román preložen***ý*** do p***ä***tnástich jaz***y***kov a okamžite po vydaní zabezpečil Goethemu neb***ý***valú slávu.