Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

r***y***bárske čln***y***, C***y***prián dostal chr***í***pku, básne ***J***anka ***K***ráľa, pr***i***ncezná sp***y***šnela, ch***y***tanie kapro***v*** v r***y***bníku, r***y***žový nák***y***p, zeleninové r***i***zoto, ***P***ovažská ***B***ystrica, ***S***lovenské ***n***árodné ***d***ivadlo v ***B***ratislave, p***y***tliaci lovil***i*** ryb***y***, r***i***chtáro***v*** najstarš***í*** s***y***n, nové hotel***y*** v hlavnom meste ***S***lovenskej ***r***epubliky, divé zver***y*** sa premnožil***i***, hus***i*** starej mam***y***, chodiť každ***ý*** deň do škol***y***, g***y***mnázium na ***H***urbanovej ***u***lici, rozkv***i***tnuté strom***y*** v susedk***i***nej záhrade, česk***í*** turist***i*** cestoval***i*** do ***N***ízkych ***T***atier, v***y***zeráš unavene, m***ô***j nov***ý*** b***i***cykel, blí***z***ky priateľ, prísť zo škol***y*** domo***v***, d***i***skotéka s moderno***u*** hudbo***u***, niektor***í*** spolužiac***i***, skr***y***ť sa pred bl***í***žiaco***u*** sa búrko***u***, hrm***í*** a bl***ý***ska sa, p***ä***ť mocn***ý***ch brato***v***, čiapka s ak***ý***msi nápisom