Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Na ***S***lovensku dosiaľ ž***i***je vzácne plemeno koňa. Karpatský huncul je potomkom d***i***vého koňa, ktor***ý*** p***ô***vodne žil na územ***í*** dnešného ***s***everného ***S***lovenska. Hunculský kôň má hustú hr***i***vu a strapatú št***i***cu. Chránia ho pred mrazom a dotierav***ý***m hm***y***zom. Uš***ľ***achtilá hlava huncula svedčí o jeho pôvode. Veľké oči h***ľ***adia na človeka múdro a v***y***rovnane. Huncul rád str***i***há a poh***y***buje mal***ý***mi uškam***i***. Veľm***i*** t***y***pické sú pre neho krátke a pomerne št***í***hle noh***y***. Zakončené sú tvrd***ý***mi kop***y***tami. Svojou tvrdosťou sú pr***i***spôsobené na náročnú prácu v horskom teréne. Nepremokavá z***i***mná srsť b***ý***va dlhá až 10 cm, huncula dokonale tepelne ***i***zoluje. V lete mu narastie lesklá a pr***i***liehavá koža. Pre jeho zriedkav***ý*** výsk***y***t treba hunculského koňa chrániť pred úpln***ý***m vyh***y***nutím. Veľko***u*** miero***u*** sa na tom podieľa Ekologická nez***i***sková organ***i***zácia na záchranu a ochranu Hunculo***v*** na ***S***lovensku so s***í***dlom v ***L***ome nad R***i***mavicou.