Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Každ***ý*** z nás si ***z***o škol***y*** v pr***í***rode odnáša ne***j***aké zážitk***y***. Jeden cel***ý*** júnov***ý*** t***ý***ždeň sme stráv***i***li v prekrásnej ***o***ravskej pr***í***rode v bl***í***zkosti ***O***ravskej ***p***riehrad***y***. B***ý***vali sme v hotel***i*** Košariská. Dopoludnia sme mali v***y***učovanie, ktoré naši učitelia spestr***i***li všeli***j***akým***i*** aktivitam***i***, súťažam***i*** a hram***i***. Popoludní bol čas na spoznávanie krajin***y***. Skál***í***m vys***y***paný chodník nás každodenne viedol na potulk***y*** po okol***i***tom kraj***i***. V***i***deli sme drevené dom***y*** v ***M***úzeu ***o***ravskej ***d***ediny i galériu akadem***i***ckej maliark***y*** ***M***árie ***M***edveckej v ***T***vrdošíne. V***y***spievali sme množstvo piesn***í***, nabehali sme desiatk***y*** k***i***lometrov a užili si veľa dobrej zábav***y***. Keď nás autobus***y*** odvážali sp***ä***ť domo***v*** do rodného mesta ***B***anská ***B***ystrica, s***ľ***úbili sme si, že na ***O***ravu musíme priviesť aj svoj***i***ch m***i***lujúcich rodičo***v*** a všetk***ý***ch súrodenco***v***.