Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

V tuhej z***i***me b***ý***va vrabcov***i*** všeli***j***ako. Najm***ä*** ak pr***í***du nepr***í***jemné studené fujav***i***ce a chumel***i***ce a pokr***y***jú krajinu vysok***ý***mi závejm***i*** snehu, zaváľajú pr***í***jazdové cest***y***, ob***y***tné chalup***y*** i gazdovské dvor***y***. Nejeden vrabec vted***y*** pocíti naozajstnú biedu a ukrutn***ý*** hlad. Nevie si poradiť sám ***s***o sebo***u***. Kam sa skr***y***ť? Kam sa uch***ý***liť? Kde si ísť h***ľ***adať potravu? Niečo sa nájde pri odpadkov***ý***ch košoch a dosť zaujímavé b***ý***vajú aj mestské balkón***y***. Niektor***í*** ľudia sú však strašne skúp***i***! Vrabec si o nich m***y***slí, že ani nevedia, na čo balkón***y*** sú. Ale nájdu sa aj tak***í***, ktor***í*** majú dobré srdce a nas***y***pú vtáčikom krm***i***vo do vtáčej búdk***y*** na s***í***dlisku. Hus***i***, kačk***y*** a iná domáca h***y***dina je na tom lepšie v porovnaní s vrabcam***i***. Nemusia sa starať o zabezpečenie potrav***y***. Aj ostatné divé zver***y*** to majú v z***i***me veľm***i*** ťažké. Ich v***ý***hodou je, že žijú na slobode. Neviem povedať, ktor***ý***m zvieratám sa žije lepšie...