Vypracovala: Mgr. Halušková


***start***


Nemocničn***í*** pracovníci utešujú smútiac***i***ch rodičov. Skúsen***ý*** kajakár predbehol pomalš***í***ch súperov. Vesel***í*** mládenci povzbudzovali súťažiac***i***ch bežcov.

Mlad***í*** ochranári upozorňujú na trpiacu zver. Slovensk***ý*** jazyk je materinsk***ý***m jazykom Slovákov. Hrd***í*** obyvatelia mesta sa pýšia nov***ý***mi bytmi. Pisári dnes nahrádzajú písacie stroje počítačmi. Nechytaj horúc***i*** pohár. Všetk***ý***ch ruší vŕzgajúc***i***mi dverami.Roztrieď prídavné mená do dvoch stĺpcov:


vzor pekný


***nemocniční pracovníci***

***skúsený kajakár***

***veselí mládenci***

***mladí ochranári***

***slovenský jazyk***

***hrdí obyvatelia***

***materinským jazykom***

***novými bytmi***vzor cudzí

***smútiacich rodičov***

***pomalších súperov***

***súťažiacich bežcov***

***písacie stroje***

***horúci pohár***

***vŕzgajúcimi dverami***


***end***