Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Pravidlo o rytmickom krátení – rytmický zákon

 

V slovenskom jazyku platí pravidlo o rytmickom krátení, v ktorom sa vraví, že ak sa v slove nachádza slabika, ktorá je dlhá, za ňou by mala nasledovať slabika krátka.

 

 

Dlhá slabika je slabika, v ktorej sa nachádza dlhá samohláska, dvojhláska, resp. slabičné dlhé l, ĺ, r, ŕ.

 

 

Tento zákon je pre slovenčinu typický a iné slovanské jazyky ho nemajú.

 

Rytmický zákon je zákon hláskoslovný, zasahuje do rytmu jazyka, do hláskoslovnej  i tvaroslovnej roviny a napokon aj do pravopisu.

 

 

 

Správne uplatnenie rytmického zákona:

 

 

Chýbanie, umývanie, lezenie, výhody, návyky, Miroslav, Jarmila, Bratislava, výhra, omáčka, zoslabnutý, rýchlosť, radosť, lúka, právo, mydielko, krása, vláda, mámenie, vábenie, láskanie, táranie, východ,...

 

 

 

Ďalšie príklady v tabuľkách:

 

 

 

Podstatné mená

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor žena

 

1.pád j. č.

 

2.pád mn. č.

 

3.pád mn. č.

 

6. pád mn. č

 

žena

žien

ženám

ženách

 

čiarka

čiarok

čiarkam

čiarkach

 

robotníčka

robotníčok

robotníčkam

robotníčkach

 

Vzor mesto

 

1.pád j. č.

 

1. a 4. pád mn. č.

 

3. pád mn. č.

 

6. pád mn. č.

 

mesto

mestá

mestám

mestách

 

miesto

miesta

miestam

miestach

 

 

 Tvorenie slov - zdrobneniny

 

 

Okno - okienko

 

Vlákno – vlákenko (nie vlákienko)

 

 

Prídavné mená, radové číslovky, príčastia

 

 

 

 

 

 

Vzor pekný

 

Krátenie prípony v 1. páde j. č.

 

 

 

Vzor cudzí

 

Krátenie prípony v 1. páde j. č.

 

 

náhly

 

 

rýdzi

 

 

piaty

 

 

tisíci

 

 

siaty

 

 

kážuci

 

 

 

 

Slovesá

 

 

 

 

 

neurčitok

 

 

 

padnúť

 

vládnuť

 

striehnuť

 

 

Činné príčastie prítomné

 

 

 

padnúci

 

vládnuci, píšuci (nepatria medzi výnimky od r. 1991)

 

chváliaci (patrí medzi výnimky)

 

 

 

Prítomný čas

 

 

 

 

 

3. os. mn. č.

češú, vejú, lámu

 

 

 

 

všetky osoby

 

robím, volám, periem, dávam

 

 

 

 

V slovenčine ale existujú aj výnimky z rytmického zákona:

 

 

 

Výnimky z rytmického krátenia sa uplatňujú pri:

 

 

 • podstatných menách

 • prídavných menách

 • zámenách

 • číslovkách

 • slovesách

 • tvorení slov

 

 

 

Podstatné mená:

 

 

 

Plurál:

 

 • ulica: priadza – priadzí, vôňa – vôní, hrádza – hrádzí, schôdza - schôdzí

 

 

žena: výhra – výhier (aj výher), výzva – výziev

 

dlaň: báseň – básní, horáreň – horární

 

mesto: cigánstvo – cigánstiev, sklenárstvo - sklenárstiev

 

 • vzor vysvedčenie: prítmie, lístie, prútie, tŕnie, skálie, pokánie -  vo všetkých pádových príponách

 

 

 

 

Prídavné mená:

 

 

 • vzor páví:

 

líščí, vtáčí, motýlí, kohútí, krokodílí, diviačí, škovránčí, netopierí, býčí

(vo všetkých pádových príponách živočíšnych prídavných mien)

 

Ale pozor!    stehlík - stehličí

 

                     kolibrík - kolibričí

 

 

 

 

Zámená:

 

 

 •  V tvaroch neurčitých zámen s časticami nie-, bár-, bárs-, bohvie-, čertvie-, ktovie, neviem-:

 

 

niečí, bárčí, bárským, bohviečím, čertviekým, ktoviečím, neviemčia, ktoviekým,...

 

 

 

 

Číslovky:

 

 

 

 • V zložených násobných číslovkách a v zložených slovách:

 

 

tisícnásobný, tisíckrát, viacrázový, štvrtýkrát, párkrát, viacmiestny, jedenásťtriedny, šéftréner

 

(zložky si ponechávajú pôvodnú dĺžku)