Výslovnosť nemeckých samohlások

Dlhé samohlásky:

 • v nemčine sa neoznačuje dĺžka samohlásky osobitným znamienkom

 • ako dlhé sa vyslovujú:

zdvojené samohlásky aa, ee...: Haar (vlas), Tee (čaj)

samohlásky pred h (ak je súčasťou slabiky alebo koreňa slova, h sa nevyslovuje): nehmen (vziať, zobrať), kahl (holý)

samohlásky pred β: Straβe (ulica), Gruβ (pozdrav)

a väčšinou také, po ktorých nasleduje jedna spoluhláska: lesen (čítať), Ruhe (pokoj)

 • samohláska ä sa v dlhých slabikách vyslovuje ako dlhé otvorené é – Bär (medveď)


 

Krátke samohlásky:

 • krátke samohlásky a, e, i, o , u sa vyslovujú ako v slovenčine

 • krátko sa vyslovuje pred zdvojenou spoluhláskou (Klasse – trieda) a pred dvoma alebo viacerými spoluhláskami (Junge – chlapec, Herbst – jeseň)

 • osobité sú samohlásky ӧ (vyslovujeme ako zaokrúhlené e) - kӧnnen (môcť, vedieť)

                                             ü (vyslovujeme ako zaokrúhlené i) - Müll (odpad)

                                             ä (vyslovujeme ako e) - Kälte (chlad)


 

Dvojhlásky:

 • au -au- Maus (myš)

 • ei, ai -aj- nein (nie), Mai (máj)

 • eu, äu -oj- neu (nový), Mäuse (myši)

 

 

Spoluhlásky:

Pravopis Výslovnosť Príklad
chs -ks- sechs (šesť)
ck -k- trocken (suchý)
ng -ŋ- Menge (množstvo)
qu -kv- Quiz (kvíz)
s (pred samohláskou) -z- Rose (ruža)
ss/β -s- Straβe (ulica)
sp (na začiatku slova a kmeňovej slabiky) -šp- spielen (hrať)
st (na začiatku slova a kmeňovej slabiky) -št- stehen (stáť)
tsch -č- Deutsch (nemčina)
tz -c- Katze (mačka)
v ( v nemeckých slovách) -f- Vater (otec)
v ( v cudzích slovách) -v- Villa (vila)
w -v- was (čo)
z -c-  Zahn (zub)


 

Ďalšie špecifiká výslovnosti

 • redukuje sa výslovnosť - e: na konci slov (Schule – škola)

 • v koncovkách – er, -el, -en sa e často úplne stráca (Vater - otec, Onkel – strýko, machen – robiť)

 • p, t, k sa vyslovujú s prídychom (Peter)

 • ch: poznáme mäkké ch a tvrdé ch. Tvrdé ch sa podobá slovenskému ch a vyslovuje sa po a, o, u, au ( machen doch Buch auch/ robiť predsa kniha tiež)

Mäkké ch sa vyslovuje po e, ӧ, i, ü ( Pech Kӧchin nicht Bücher/ smola kuchárka ne- knihy), v koncovkách -chen a – ig (Mädchen ruhig/ dievča pokojný)

ch vo francúzskych slovách ako –š- (Chef – šéf)

ch v anglických slovách ako –č- (Chip – čip)

ch pred a,o ako –k- (Charakter, Chlor, Chor/ charakter, chlór, chór)

 • r vyslovujeme na začiatku slabík ako –r- (Rose – ruža)

r je oslabené v predponách er-, ver-, zer- a v koncovke –er, kde výslovnosť pripomína až tlmené –a- (Vater – otec)

 • prízvuk je na prvej slabike v jednoduchých slovách a na prvej zložke v zložených slovách

neodlučiteľné predpony sú neprízvučné (be-, ge-, emp-, ent-... )

odlučiteľné predpony sú prízvučné (ab-, an-, ein-,...)

v cudzích slovách je prízvuk na poslednej alebo predposlednej slabike, musíme sa ho naučiť spolu so slovomZopakujte si:
1. Ako zapisujeme dlhé samohlásky?
2. Kde sa v nemčine nachádza prízvuk?
3. Aké spôsoby výslovnosti poznáme pri spoluhláske ch?
4. Kde sa redukuje výslovnosť –e?
5. Ako vyslovujeme spoluhláskové skupiny -tsch-, -chs-, st-?
6. Ako vyslovujeme s, ss,β?
7. Aké dvojhlásky v nemčine poznáme?

Použitá literatúra:
Moderná gramatika nemčiny: R. Kozmová et.al
http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/nemecky_jazyk_b1_cp.pdf