Tak ako každá sociálna skupina (trieda, športový oddiel...) aj rodina má stanovené pravidlá, podľa ktorých funguje. Niektoré pravidlá, ktoré upravujú rodinný život sú v písanej podobe (Zákon o rodine) a presne stanovujú, aké sú práva a povinnosti členov rodiny. Porušovanie týchto pravidiel je trestné a ich dodržiavanie si vynucuje zákon a súdy (napr. dieťa musí absolvovať povinnú školskú dochádzku, ak dôjde k jej zanedbaniu, dieťa môže byť umiestnené vo výchovnom ústave).

 

Zdroj:http://raina-thegoodlife.blogspot.com/2010/11/good-family.html


 

V rodine však platia aj nepísané pravidlá, ktoré sa menia počas existencie rodina vzhľadom na vek detí a rodičov, ich svetonázor, sociálno- ekonomické postavenie. Tieto pravidlá by mali jasne určovať práva a povinnosti všetkých členov rodiny a zabezpečiť jej harmonický rozvoj. Ak sa dieťa podieľa na vytváraní týchto pravidiel, koná podľa nich ochotnejšie, ako keď mu sú vnútené. Rodina vychádza pri tvorbe svojich vlastných pravidiel zo základných práv a povinností rodičov a detí, ktoré sú formulované v zákonoch a medzinárodných dokumentoch.

 

 

Práva detí

 

 • právo na bývanie, život v  rodine

 • právo na zdarný vývin

 • právo na vzdelanie

 • právo na oddych

 • právo vyjadriť svoj názor

 

 

Povinnosti detí

 

 • vynakladať čo najväčšiu snahu vo vzdelávaní

 • prejavovať rodičom úctu

 • spolupracovať s rodičmi

 • pomáhať rodičom pri rodinných povinnostiach a prácach

 

 

Práva rodičov

 

 • právo na spoluprácu pri výchove detí

 • právo na úctu od detí

 • právo na pomoc od detí

 • právo na to, aby dieťa neohrozovalo svoje zdravie

 • právo určovať pravidlá fungovania rodiny

 • právo na odpočinok a relaxáciu, súkromie

 

 

Povinnosti rodičov

 

 • zabezpečiť finančno-materiálne podmienky pre zdarný vývoj a výchovu detí

 • vychovávať dieťa v  humanistických tradíciách a smerovať ju k pozitívnym životným hodnotám

 • zastupovať záujmy detí ako ich zákonný zástupca

 • dať deťom možnosť vyjadriť svoj názor


 

 

Ako žije naša rodina?

Odpovedaj na otázky.

1. Koľko času denne tráviš so svojimi rodičmi alebo súrodencami?