V nížinatých úrodných oblastiach Ázie a Egypta sa začal používať bronz okolo roku 3000 pred n.l. Keďže tu však existovali mestá a vznikali prvé štáty, toto obdobie patrí do staroveku. Pravek pretrvával v Európe. Ľudia v Európe sa z obáv pred bojmi a za získaním nerastných surovín sťahovali do hôr, kde sa vrátili k jaskynnému životu alebo postavili hradiská. Hradiská boli kultúrne, obchodné a hospodárske strediská, bojové pevnosti, centrá remesiel a poľnohospodárstva, útočiská pre ľudí. Niektoré hradiská postupne zanikli, iné zostali až do obdobia stredoveku. Periodizácia : Blízky východ Približné delenie pre Blízky východ:1.stará bronzová doba: 3500 - 2000 pred Kr. 2.stredná bronzová doba: 2000 - 1600 pred Kr. 3.neskorá bronzová doba: 1600 - 1200 pred Kr. Európa Pre západnú Európu (západne od Nemecka) sa používa delenie podľa J. Décheletta (bronzová doba trvá 2500 až 800 pred Kr.), ktorý rozlišuje 4 stupne a 7 územných okruhov. Pre (západo) strednú Európu sa donedávna najviac používa delenie podľa P. Reineckeho (bronzová doba trvá 1800/1700 až 750 pred Kr.), ktorý rozlišuje 4 periódy A až D, ku ktorým boli najnovšie pričlenené aj jeho prvé dva stupne halštatskej doby (ktorá sa na Slovensku celá zaraďuje do železnej doby). Novšie je delenie podľa H. Müllera-Karpeho. V Maďarsku sa dnes používa šesťstupňové delenie podľa A. Mozsoliscovej. Pre severnú Európu sa používa delenie podľa O. Monteliusa (bronzová doba trvá 1600 až 550 pred Kr.), ktorý rozlišuje 6 stupňov, z ktorých posledný už zodpovedá železnej dobe v strednej Európe. Jeho systém neskôr upravili poľskí a nemeckí bádatelia.Slovensko: Na Slovensku: trvala (podľa rôznych delení) od 2 300/2 000/1 900 pred Kr. do 850/800/750/700 pred Kr. Na Slovensku stálo najznámejšie hradisko na Sitne. Na Slovensku, v Gánovciach sa našla dýka. V prvej epoche doby bronzovej (2000 - 1500 pred n.l.) sa ľudia pochovávali kostrovo. Na našom území existovalo viacero kultúr (JZ - Maďarovská, V Otomanská a na juhu Hatvanská). V strednej dobe bronzovej ( 1500 - 1200 pred n. l.) pod mohyly (pohrebiská pre veľa ľudí), kam kládli i dary mŕtvym. V neskoršom období (1200-700 pred n. l.) boli ľudia spopolňovaní a ich zvyšky ukladané na tzv. popolnicové polia. Na sever existovala kultúra lužických popolnicových polí, v iných častiach Slovenska boli Pilinská, Gávska a Čakanská kultúra.Pre Slovensko sa aktuálne používa takéto delenie: Periodizácia na Slovensku:-Stará doba bronzová-Stredná doba bronzová-Mladá doba bronzová-Neskorá doba bronzováStará bronzová doba (staršia bronzová doba): 2 000 – 1 450 al. 2 300 – 1 600 al. 1 900 – 1 500 pred Kr. Stará bronzová doba je v niektorých deleniach prvý úsek bronzovej doby. Na Slovensku trval 2 000 – 1 450 alebo 2 300 – 1 600 alebo 1 900 – 1 500 pred Kr.Charakteristika: Stará bronzová doba sa v strednej Európe začala s prienikom znalosti metalurgie - výroby bronzu (z medi a cínu) do tejto oblasti z kaukazskej oblasti. Ľudia už tým pádom neboli odkázaní len na prirodzenú surovinu, ale vedeli si vyrobiť aj svoju. V strednej Európe sa v tomto období rozvinuli kultúry, ktoré mali zisk z blízkych zdrojov medi a cínu. Úspešný rozvoj staro – bronzových spoločností, zvlášť stredoeurópskych, je prvým vrcholom pravekých dejín; bol spomalený z vnútorných alebo vonkajších príčin. Nebol však zastavený, a keď sa presadil nový kov, zostal už trvalou súčasťou výroby a kultúry. Je pravdepodobné, že v severnejšej časti kontinentu boli noví nositelia nového vývoja potomkovia ľudu so šnúrovou keramikou. Vznikali medzi nimi diferenciačné tendencie – pravdepodobne prapredkovia germánskych, baltských a slovanských kmeňov. Etnická identifikácia v ostatnej Európe (okrem Grécka) je však problematická.