Vedieť prejaviť pozornosť druhým, a tým podporiť ich sebavedomie


V každom človeku je niečo pozitívne. V živote je potrebné sústrediť sa na pozitívnu stránku udalostí a ľudí. Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach, ale aj v „sťažených“ podmienkach. Negatívny vplyv na tento fakt má nízke alebo privysoké sebahodnotenie jedinca. Odráža sa predovšetkým v problematickej komunikácii, prosociálnosti a obľúbenosti v kolektíve (školskom, pracovnom). Z toho vyplýva, že pozitívne hodnotenie seba a pozitívne hodnotenie druhých veľmi úzko súvisia, sú vzájomne neoddeliteľné.


 

Pozitívne hodnotenie druhých

 

Pozitívne hodnotenie druhých je významným prvkom duševnej hygieny. Pozitívne hodnotenie druhých:

 

 • Vyúsťuje do pocitu vďačnosti, ktorý je dôležitým momentom vývinu pozitívnej osobnosti.

 • Upevňuje medziľudské vzťahy.

 • Dáva človeku radosť z prijatia svojim okolím.

 • Konanie človeka napĺňa zmysluplnosťou a pocitom sebarealizácie.


 

Podstatné je naučiť sa:

 

 • Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach.

 • Pozitívne hodnotiť druhých v sťažených podmienkach.

 • Pozitívne hodnotiť  situácie a udalosti.

 • Vedieť vyjadriť  prijať kritiku a dôveru.


 

Pozitívne hodnotiť ľudí v bežných podmienkach: ide o  to, aby žiaci pochopili, že pozitívne hodnotiť iných, prejaviť im uznanie, vytvárať pekné vzťahy medzi ľuďmi, pomáha druhým nadobudnúť zdravé sebavedomie a prináša veľa radosti každému, kto si takto počína.

Pozitívne hodnotiť druhých v sťažených podmienkach: Pozitívne hodnotiť milých, usmievavých a nadaných ľudí alebo deti nie je ťažké. Ťažšie je, ak máme vyjadriť pozitívne hodnotenie osobám, u ktorých to nie je také samozrejmé. Dokážeme to, ak si uvedomíme, že každé dieťa a každý človek je potenciálne nesmierna hodnota a moje uznanie, alebo pochvala je cestou, aby sa tento poklad objavil a rozvinul. Na druhej strane negatívne javy nemôžeme nechať bez povšimnutia.

Pozitívne hodnotenie situácií a udalostí: Múdry človek, ktorý ovláda umenie žiť, dokáže vyťažiť niečo pozitívne aj zo situácií, ktoré sa na prvý pohľad javia ako negatívne. Dokáže ich pozitívne preformulovať a vidieť ako výzvu, ako šancu pre svoj ďalší rast.

 

 • originalita: neobvyklosť, novosť riešenia, okolnosť, že je prejavom dôvtipu, prekvapujúcej kombinácie prvkov, odhaľuje vzdialené súvislosti a pod.

 • senzibilita (citlivosť na problémy): schopnosť rozpoznať praktické problémy, formulovať nové, dosiaľ neriešené otázky, predvídať vyplývajúce z vzniknutej alebo budúcej situácie,

 • elaborácia: schopnosť vypracovať detaily riešenia.Analýza pocitov - ako sa cítiš?

 

A) Ak k tebe niekto pristupuje pozitívne (pomáha ti).

B) Ak ťa niekto „zhadzuje“ (podráža ti nohy, ignoruje, vysmieva, uráža).

Aké pocity ťa „zaplavujú“ v týchto prípadoch?


 

Vedieť oceniť každého

Pozitívne hodnotenie druhých má veľký význam pre medziľudské vzťahy. Aký?

Pokús sa napísať, čo si ceníš u svojho kamaráta, ale aj toho, koho ako kamaráta odmietaš.


 

Chváliť i karhať

Nesmierne dôležitou súčasťou medziľudských vzťahov je pochvala a schopnosť prijať pochvalu.

- Aké pocity v nás vyvoláva pokarhanie a pochvala?

- Aká by mala byť pochvala? (úprimná a primeraná)

- Aký má na mňa vplyv?

- Za akých podmienok mi pomáha kritika?

- Kedy mi naopak ubližuje? 

Pozitívne oceňovanie spolužiakov, recept na dobrého priateľa


Priatelia sú tí báječní, nesobeckí ľudia, ktorí dávajú svoj čas, svoju silu a svoje srdce druhým...

Shirley Harveyová


Premýšľajme spoločne. Môžeme s každým človekom hovoriť dôverne? Kto si najviac zasluhuje našu dôveru? (rodičia, starí rodičia, vychovávatelia, priatelia).

Aké vlastnosti má mať podľa vás dobrý priateľ?


Zdroj:http://www.hermionagrangerova.estranky.cz/clanky/vlastna-tvorba.html


 

Napíšte recept, v ktorom budú vymenované všetky prísady, ktoré sú potrebné aby vznikol priateľ podľa vašich predstáv.


Úprimnosť, empatia, vzájomná úcta, vernosť, obetavosť, pracovitosť. Ovplyvňujú sa kamaráti navzájom? Vieš si vybrať, vyvoliť priateľov? Aký je tvoj názor na tzv. zlé priateľstvo, čo to znamená?


Pokús sa každému tvojmu spolužiakovi pripísať jednu pozitívnu vlastnosť.

Ako rýchlo si vedel napísať zadanú úlohu?

Čo ti robilo najväčší problém? Použitá literatúra:
Zina Pavlovová – Námety na výučbu etickej výchovy v 5. ročníku: MC 2002
L. Lenz, O. Krížová, Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC v Bratislave,Bratislava 1993
http://stitak.blog.sme.sk/c/174867/Aspekt-tvorivosti-komunikacie.html#ixzz1WVn46UCMZdroje obrazkov:
http://www.hermionagrangerova.estranky.cz/clanky/vlastna-tvorba.html