Части́цы

Častice

 

Častice sú nesamostatné slová, ktoré vyjadrujú rôzne významové, modálne a citové odtienky slova alebo vety. Niektoré častice sú tvarotvorné a slovotvorné prostriedky.


 

Delenie častíc

 

Častice delíme podľa miesta vo vete na:

 

 1. Častice, ktoré stoja vždy pred slovom, ku ktorému sa viažu: да (vo význame nech), что, за, ну, ну и, и, давáй, дай, пусть (nech), пускáй (nech, aj keď), неужéли (vari, snáď), как, кое-, вон...

   

 2. Častice, ktoré stoja vždy za slovom, ku ktorému sa viažu: -же, -ли, -ка, -то, ли́бо...

   

 3. Častice, ktoré môžu stáť na ľubovoľnom mieste vo vete: ведь (veď), ужé, ещё, всё, бýдто (vraj, vari), слóвно (akoby), тóлько (iba)... 

Častice delíme podľa významu na:

 

 1. Častice vyjadrujúce významové odtienky:

   

 • Ukazovacie: вот, вон, э́то. Častica вот ukazuje na osobu alebo predmet blízky a prekladáme ju spojením to je, to sú: Вот моя́ мáма. To je moja mama.

 

Častica вон ukazuje na vzdialený predmet a prekladáme ju spojením tam je, tam sú: Вон моя́ мáма. Tam je moja mama.

 

Častica э́то sa používa bez ohľadu na blízkosť a vzdialenosť a prekladáme ju spojením to, to je: Э́то моя́ мáма. To je moja mama.

 

 

 • určujúce a spresňujúce: и́менно, как раз (práve), тóчно (presne, ani čo by), чуть не (len-len, že nie, bezmála), приблизи́тельно (približne)...

   

 • vyčleňovaco-obmedzujúce тóлько, лишь (iba, len), всегó (celkovo, spolu), хотя́ (hoci), рáзве (vari)...


 

 1. Častice vyjadrujúce modálne a modálno-vôľové významy:

 

Modálnymi časticami sa vyjadruje súhlas alebo nesúhlas hovoriaceho, modálno-vôľové častice vyjadrujú vzťah hovoriaceho v podobe rady, pokynu, povzbudenia, výstrahy, otázky a pod.


 • Súhlas sa vyjadruje časticami: да (áno), агá (ahá), угý (mhm), так (tak)...

 • Nesúhlas sa vyjadruje časticami не, нет, ни.

 

Častica не môže stáť pri ktoromkoľvek vetnom člene a vyjadruje zápor. Stojí pred slovom, ku ktorému sa významovo viaže a do slovenčiny ju prekladáme slovom - ne alebo nie: Я не знал. Nevedel som.

 

Častica нет sa používa vo význame niet alebo nemať: У меня нет дéнег. Nemám peniaze.

 

Častica ни býva obyčajne v záporných vetách a prekladáme ju slovkom ani.

 

 

 • Otázku môžeme vyjadriť pomocou opytovacích častíc: ли, ль, рáзве, неужéли, а, ну, да...

 

Častica ли, ль sa používa v nepriamej otázke za slovom a prekladáme ju slovkom či:

Я не знáю, смóжете ли вы э́то сдéлать.