Vypracovala: Lenka Šichtová

 

 

Rozkazovací spôsob - Повелительное наклонение


Rozkazovacím spôsobom vyjadrujeme podnet, výzvu, povzbudenie, rozkaz.

 

V ruštine existujú 2 formy rozkazu:

 

 1. syntetické formy (формы эксклюзива): пиши, пишите
 2. analytické formy (формы инклюзива): давайте писать, будем писать, напишем


Rozkazovací spôsob sa dá utvoriť takmer od všetkých osobných slovies.

 

Nedá sa utvoriť od neosobných slovies (napr. светать), od slovesa хотеть а мочь, a takisto od niektorých iných slovies.

 

1. Ak sa prítomníkový kmeň končí na samohlásku, rozkazovací spôsob tvoríme pomocou , -йте

 

читать я читаю - читай, читайте

рисоватья рисую - рисуй, рисуйте

делатья делаю - делай, делайте

2. Ak sa prítomníkový kmeň končí na spoluhlásku a prízvuk je na koncovke, rozkazovací spôsob tvoríme pomocou , -ите

 

идтия иду - иди, идите

говорить я говорю - говори, говорите

3. Ak sa prítomníkový kmeň končí na spoluhlásku a prízvuk je na kmeni, rozkazovací spôsob tvoríme pomocou , -ьте

 

веритья верю - верь, верьте

повесить - я повешу - повесь, повесьте

бытья буду - будь, будьте

 

K formám rozkazovacieho spôsobu sa môže pridať častica -ка, ktorá slúži na zjemnenie rozkazu, napr.: Принесите-ка мне эту ручку.

 

Syntetickou formou (формa эксклюзива) vyjadrujeme príkaz druhej osobe.

 

 

Pomocou analytickej formy (формa инклюзива) vyjadrujeme, že na vykonaní deja sa má zúčastniť aj sám hovoriaci.


Podmieňovací spôsob – Условное наклонение


Podmieňovací spôsob vyjadruje možnosť, pravdepodobnosť, a teda vlastne nereálny význam. Tvary podmieňovacieho spôsobu sú zložené tvary. Skladajú sa z tvarov minulého času a častice бы. Táto častica môže stáť:

 

a) pred slovesom: Я бы хотел.

b) za slovesom: Я хотел бы.

 

Ak sa vo vete používa spojka если, nasleduje častica бы hneď za ňou: Если бы я его знал, я бы к нему пришёл.


я бы хотел/хотела

мы бы хотели

ты бы хотел/ хотелa

вы бы хотели

он бы хотел, она бы хотела, оно бы хотело

они бы хотели


Tvary podmieňovacieho spôsobu v ruštine vyjadrujú:

 

 1. Podmienku (rovnako je to aj v slovenčine)

Napr.: Если бы ты пришёл, ты бы увидел её. (Ak by si prišiel, uvidel by si ju)

 1. Želanie

Napr.: Ехал бы ты с нами! (Kiež by si išiel s nami!)

 1. Podnet

Napr.: Чтоб я вас больше не видел! (Už aby som vás nevidel!)

 1. Neisté tvrdenie

Napr.: Это было бы хорошо! (To by bolo fajn!)

 

 

Упражнение:

 1. Nazvite dve formy rozkazu.
 2. Pomocou akých prípon tvoríme rozkazovací spôsob?
 3. Utvorte rozkazovací spôsob od slov: верить, делать, работать
 4. Ako sa tvorí podmieňovací spôsob?
 5. Čo vyjadrujú v ruštine tvary podmnieňovacieho spôsobu?


ZDROJ:

1. BALÁŽ, G. – ČABALA, M. – SVETLÍK, J.: Gramatika ruštiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995

2. BALÁŽ, G. a kolektív: Современный русский язык в сопоставлении со словацким. Морфология. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989

3. GLENDOVÁ, V.: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998