V nemeckom jazyku existuje možnosť vyjadriť situáciu alebo dej pomocou

slovesa (verbálne vyjadrenie) alebo mena (menné vyjadrenie).

 

 

Verbálne vyjadrenie znamená, že situácia alebo dej sú vyjadrené slovesom v hlavnej alebo vedľajšej vete.

Obwohl Peter sehr arm ist, liebt Jana ihn.

 

 

Verbálne vyjadrovanie sa používa v bežnej komunikácii.

Menné vyjadrovanie znamená, že situácia a deje sú vyjadrené menom. Situácie vyjadrujeme konštrukciou predložky a mena. Takéto vyjadrovanie sa uprednostňuje v písanej podobe reči, predovšetkým v úradných a vedeckých textoch.

fahren - die Fahrt, arm sein - die Armut, küssen - der Kuss, studieren - das Studium

 

 

Ak sa zmení sloveso na podstatné meno, hovorí sa o substantivizácii. Opačnej zmene hovoríme verbalizácia.

V praxi to znamená, že meníme vedľajšie vety (časové, príčinné...) na konštrukciu predložky a mena.

verbal Weil Peter viel Geld hat, liebt Jana ihn.

nominal Wegen seines Geldes, liebt Jana Peter.

verbal Obwohl Peter sehr arm ist, liebt Jana ihn.

nominal Trotz seiner Armut, liebt Jana Peter.

verbal Als er 18 Jahre alt war, verliebte er sich in sie.

nominal Mit 18 Jahren, verliebte er sich in sie.

 

 

Pri verbálnom vyjadrení vytvoríme hlavnú a vedľajšiu vetu.

Pri mennom vyjadrení vytvoríme hlavnú vetu.

 

 

Menné vyjadrenie príčiny

Príčinu vyjadríme pomocou konštrukcie predložky a mena, pričom použijeme nasledujúce predložky:

wegen (kvôli), aufgrund (na základe, pre), aus (z,zo),vor (pred).

Ich konnte den Rasen wegen des kaputt gegangenen Rasenmähers nicht mähen.

(Nemohol som kvôli pokazenej kosačke pokosiť trávnik.)

Aufgrund starker Kopfschmerzen bin ich heute nicht in die Schule gegangen.

(Pre silné bolesti hlavy som nešiel dnes do školy.)

Aus Angst vor dem großen Hund weint der Junge.

(Zo strachu pred veľkým psom chlapec plače.)

 

 

wegen (kvôli), aufgrund (na základe, pre) si vyžadujú použitie genitívu

aus (z,zo),vor (pred)si vyžadujú datív a najčastejšie sa používajú s nulovým členom

 

 

Menné vyjadrenie prípustky

Prípustku vyjadríme pomocou konštrukcie predložky a mena, pričom použijeme nasledujúce predložky:

trotz (napriek),ungeachtet (bez ohľadu, nehľadiac na)

(obidve predložky sa viažu s genitívom):

Trotz seiner Erkältung geht der Schüler heute in die Schule.

(Napriek jeho prechladnutiu ide žiak dnes do školy.)

 

Der Mann kommt wieder ungeachtet der Tatsache wieder zurück.

(Muž sa vráti bez ohľadu na skutočnosť opäť.)

 

 

 

Menné vyjadrenie účelu

Účel vyjadríme pomocou konštrukcie predložky a mena, pričom použijeme nasledujúce predložky:

zu (k, na), für(pre), zwecks(za účelom)

Zwecks Erhöhung des Lebensstandards kauft man so viel.

(Za účelom zvýšenia životného štandardu kupuje sa tak veľa.)

Für einen schnellen Verkehr muss man bei uns neue Autobahnen bauen.

(Pre rýchlu dopravu sa musia u nás postaviť nové diaľnice.)

Zur schnellen Fortbewegung benutzt man Autos.

(Na rýchly presun sa používajú autá.)

 

zwecks(za účelom) si vyžaduje použitie genitívu

zu (k, na)si vyžaduje použitie datívu

für(pre) si vyžaduje použitie akuzatívu

Týmto spôsobom je možné upraviť aj ďalšie typy viet.Zopakujte si:
1. Kedy používame verbálne a menné vyjadrenie?
2. Čo znamená pojem verbalizácia?
3. Ktoré predložky používame pri vyjadrení prípustky?
4. Čo znamená predložka aufgrund?

Použitá literatúra:
E. Marko: Príručná gramatika nemčiny