Ukazovacie zámená ukazujú alebo odkazujú na osoby alebo veci. Môžu sa vyskytovať pred podstatným menom alebo samostatne. Pre ich používanie platia viaceré dôležité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Tu uvedieme najdôležitejšie z nich:


 • Der, die, das sa vo funkcii ukazovacieho zámena skloňujú ako určitý člen a líšia sa od neho len prízvukom. Môžu sa používať v 1., 3., a 4. páde vo funkcii samostatného podmetu alebo predmetu, ktorý sa vzťahuje k predchádzajúcej alebo nasledujúcej výpovedi.

 

Napr.

 

Ich habe mit seinem Vater gesprochen und der hat mir es gesagt.

Ja som hovoril s jeho otcom a on mi to povedal.

 

 

 • Ukazovacie zámená der, die, das použijeme, ak nechceme viackrát opakovať to isté slovo.

 

Napr.

 

Der Lohn des Facharbeiters ist viel höher als der des Hilfsarbeiters.

Mzda kvalifikovaného robotníka je oveľa vyššia ako mzda pomocného robotníka.


Unsere Aufgaben und die unserer Kinder sind verschieden.

Naše úlohy a úlohy našich detí sú rôzne.


 

 • Pri samostatnom používaní majú tieto zámená na rozdiel od určitého člena v 2. páde jednotného čísla tvar dessen pre mužský a ženský rod a tvar deren pre ženský rod.

 

Napr.


Hast du mit dem Vater gesprochen?

Nein, ich habe mit dessen Bruder gesprochen.

Hovoril si s otcom?

Nie, ja som hovoril len s jeho bratom.


 

 • V množnom čísle má odlišný tvar 2. a 3. pád. V 2. Páde množného čísla sa používa tvar deren, ak sa poukazuje na to, čo predchádza.

 

Napr.

 

Weiβt du eine Lösung? Es gibt deren viele.

Vieš nejaké riešenie? Je ich veľa.


 

 • Ak ide o súvzťažnú dvojicu ten – ktorý (poukazuje sa na to, čo nasleduje) má ukazovacie zámeno v 2. páde množného čísla tvar derer.

 

Napr.


Die Taschen derer, die gerade gekommen sind, stehen vor dem Hotel.

Tašky tých, ktorí práve prišli, stoja pred hotelom.

 

 

 • Ukazovacie zámená v 2. páde dessen a deren sa objavujú ako neutrálne len zriedka a častejšie ich nahrádzame privlastňovacími zámenami sein a ihr. Dessen a deren musíme použiť v prípade dvojznačnosti.

 

Napr.


Er traf in der Stadt seinen Freund und seine Freundin.

On stretol v meste svojho priateľa a svoju priateľku.


Er traf in der Stadt seinen Freund und dessen Freundin.

Stretol v meste svojho priateľa s jeho priateľkou.


 

 • Ukazovacie zámená der, die, das sa často vyskytujú s doplňujúcimi príslovkami miesta da, hier, dort.

 

Napr.

 

Was ist denn das da?

Čože je to tu?


 

 • Zámeno dieser ( tento) poukazuje na blízku vec, jener (onen) na známu vec, ktorá je vzdialená.

 

Napr.


Wir haben zwei Weinsorten, dieser schmeckt sauer, jener ein bisschen süß.

My máme dva druhy vína, toto chutí kyslo a tamto trochu sladko.


 

 • Dieses pri samostatnom použití má tvar dies

 

Napr.


Martin wollte heute kommen. Dies hat er versprochen.

Martin chcel dnes prísť. To sľúbil.


 

 • Párové spojenie dieser und jener (dies und jenes) majú význam kadekto (všeličo).

 

Napr.

 

Dieser und jener hat nach Maria schon gefragt.

Kadekto sa už na Máriu pýtal.


 

 • Zámeno jener, jene, jenes sa používajú aj ako signál,, že nasleduje nasleduje vedľajšia veta, vzťahujúca sa na podstatné meno, pred ktorým je zámeno jener:

 

Napr.

 

Besonders wichtig sind jene Beobachtungen, die nicht im Labor, sondern in der freien Natur gemacht wurden.

Zvlášť dôležité sú pozorovania, ktoré sa nerobia v laboratóriách, ale vo voľnej prírode.


 

 • Zámeno derselbe, dieselbe, dasselbe označuje totožnosť. Totožnosť sa zdôrazňuje aj spojením ein und derselbe, pričom ein sa neskloňuje.

 

Napr.

 

Peter macht immer ein und derselben Fehler.

Peter robí stále tú istú chybu.


 

 • Zámeno derjenige je dôraznejšie ako ukazovacie zámeno der a odkazuje na nasledujúce vzťažné zámeno: derjenige – der, ten – ktorý.

 

Napr.


Ist das derjenige Kollege, mit dem Sie gut versteht?

To je ten kolega, s ktorým si dobre rozumie?


 

 • Zámeno solcher, solche, solches (taký, taká, také) sa používajú často s neurčitým členom, ktorý môže stáť pred zámenom alebo aj za ním, vtedy zostáva solch bez pádovej koncovky.

 

Napr.

 

Mit solch einem Kollegen arbeite ich sehr gern.

S takým kolegom pracujem veľmi rád.


 

 • Zámeno selbst, selber (sám, bez cudzej pomoci) je na rozdiel od slovenského sám, sama, samo v nemčine nesklonné, používa sa na zdôraznenie podstatného mena.

 

Napr.

 

Der Professor hat mir es selbst gesagt.

Profesor mi to sám povedal.


 

 • Pozor si musíme dať pri preklade slovenského slova sám, samotný, nikto viac. Tomuto zodpovedá nemecké nesklonné allein.

 

Napr.


Das Kind ist heute allein zu Hause.

Dieťa je dnes samé doma.Zopakujte si:
1. Ako sa skloňujú ukazovacie zámená der, die, das?
2. Aký tvar majú pri samostatnom použití v 2. páde jednotného čísla?
3. Kedy použijeme ukazovacie zámeno dieser a kedy jener?
4. Čo označuje zámeno derselbe, dieselbe, dasselbe?
5. Ako používame zámeno solcher?
6. Aký je rozdiel medzi selbst a allein?

Použitá literatúra:
Zmaturuj z nemeckého jazyka.
Themen aktuell 2
Príručná gramatika nemčiny