Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

PARTICIPIUM (Príčastie trpné alebo minulé)

 

Príčastie minulé sa tvorí tak, že od slovesa odtrneme koncovku, ktorá formuje jednotlivé slovesné triedy (-ar, -er, -ir) a následne ku slovotvornému základu pripojíme

 

  • pri slovesách 1. slovesnej triedy (-ar) príponu –ado

  • pri slovesách 2. a 3. slovesnej triedy (-er, -ir) príponu –ido

 

hablar→hablado comer→comido vivir→vivido


V učive zameranom na tento gramatický jav sú vypísané aj formy tvorené od nepravidelných slovies. V tomto učive spomeniem len tie slovesá, ktoré nadobúdajú pravidelný a zároveň majú aj nepravidelný tvar:

 

bendecir žehnať bendecido bendito
confundir zmiasť confundido confuso
despertar prebudiť despertado despierto
freír vyprážať freído frito
imprimir tlačiť imprimido impreso
maldecir preklínať maldecido maldito
soltar pustiť soltado suelto
suprimir potlačiť suprimido supreso


 

!V prípade, že sa slovesá 2. a 3. slovesnej triedy končí na samohlásku a, e, o, pridávame do koncovky písaný prízvuk!

 

caer→caído, leer→leído, oír→oído...

 

 

Použitie:

 

  1. participium spolu s príslušným tvarom slovesa haber tvorí súčasť zložených časov. V tomto prípade je tvar príčastia nemenný.

  2. Participium sa tiež používa ako prídavné meno. Participium sa v tomto prípade, rovnako ako je to v prípade prídavného mena, musí zhodovať v rode a čísle.

 

Encantado de conocerte. (Teši ma, že som ťa spoznal.)

Me ha gustado mucho verte. (Veľmi ma potešilo vidieť ťa.)

 

 

  1. V niektorých prípadoch uvedené prídavné mená zpodstatňujú.

 

Nuestro conocido es un poeta famoso. (Náš známy je slávny básnik.)


 

 

GERUNDIUM

 

Gerundium je slovesný tvar, ktorý v slovenčine poznáme ako prítomný prechodník. Na rozdiel od slovenčiny sa v španielčine používa veľmi často a má len jeden tvar. Pomocou gerundia vyjadrujeme časovú súslednosť.

Gerundium sa tvorí od slovotvorného základu slovesa nasledovne: