Jednoduché perfektum

Jednoduché perfektum (hablé) vyjadruje deje, ktoré v minulosti začali, prebehli a skončili. Preto sa používa v spojení s určitými časovými výrazmi ako napr.:

 • ayer

 • aquel día

 • el año pasado


Napr.:

Ayer fui al cine. Včera som išiel do kina.


Tieto jednorazové deje môžu nasledovať po sebe.

Napr.:

Entró en la cocina, se sentó y se puso a comer la cena.

Vošiel do kuchyne, sadol si a začal večerať.


 

 

Zložené perfektum

Zložené perfektum (he hablado) vyjadruje deje, ktoré sa síce stali v minulosti, ale svojimi dôsledkami zasahujú do prítomnosti alebo s ňou nejakým spôsobom súvisia.

Preto sa často používa v spojení s časovými výrazmi ako napr.:

 • hoy

 • este año

 • hasta ahora

 • últimamente

 • todavía

 • aún


Napr.:

Mira, he comprado un libro nuevo. Pozri, kúpil som si novú knihu.

Esta semana han ido dos veces al teatro. Tento týždeň išli dvakrát do divadla.

 

 

 

Imperfektum

Imperfektum (hablaba) vyjadruje:

 1. deje, ktoré prebiehali v minulosti, ale neboli v nej ukončené, teda deje časovo neohraničené.

 

Napr.:

Pensaba que tenía poco tiempo. Myslel si, že má málo času.


 

 1. deje, ktoré sa v minulosti opakovali.

 

Napr.:

Escribía a su casa todas las semanas. Písal domov každý týždeň.

 

 

 1. popis, stavy alebo okolnosti v minulosti.

Napr.:

Cuando yo iba al colegio, no existían los ordenadores.

Keď som ja chodil do školy, počítače ešte neexistovali.


 

 1. Deje, ktoré prebiehali v dobe, kedy sa odohral iný minulý dej.

 

Napr.:

Cuando me llamaste, estaba duchándome.

Keď si mi zavolal, sprchoval som sa.Zopakujte si:
1. Aký je základný rozdiel medzi jednoduchým a zloženým perfektom?
2. Aký je rozdiel medzi jednoduchým perfektom a imperfektom?
3. Vytvor na každý z nasledujúcich časo vety: jednoduché, zložité perfektum a imperfektum.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9