Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková


 

 

Použitie infinitívu/ neurčitku

Neurčitok je z významovej stránky základný slovesný tvar, končí sa na -en/-n (lesen/handeln)

Neurčitok slovesa a neurčitky pomocných slovies sein, haben a werden používame na tvorenie slovesných tvarov.

Slovesné tvary s neurčitkom používame pri tvorení prvého budúceho času a podmieňovacieho spôsobu prítomného času.

Futur I: er wird antworten

Konjunktiv II: er würde antworten

Konjunktiv I Futur: er werde antworten

 

 

Príklady použitie neurčitku slovesa sein

Neurčitok pomocného slovesa sein používame pri tvorení druhého budúceho času pri pohybových slovesách a slovesách zmeny stavu, pri tvoreníKonjunktiv Idruhého budúceho času so slovesom sein a pri tvorení druhého budúceho času trpného rodu.

 

Futur II mit sein: er wird gefahren sein
Konjunktiv I Futur II mit sein: er werde gefahren sein
Futur II Passiv: er wird gefragt worden sein

 

 

Príklady použitie neurčitku slovesa haben

Neurčitok pomocného slovesa haben používame pri tvorení druhého budúceho času a pri tvoreníKonjunktiv Idruhého budúceho času so slovesom haben.

Futur II mit haben: er wird gefragt haben
Konjunktiv I Futur II mit haben: er werde gefragt haben

 

 

Príklady použitia neurčitku slovesa werden

Neurčitok pomocného slovesa werden používame pri tvorení prvého budúceho času trpného rodu.

Futur IPassiv: er wird gefragt (werden)

 

 

Tvorenie slovesných foriem s modálnymi slovesami

Neurčitok sa využíva aj pri tvorení slovesných tvarov s modálnymi slovesami. Pri prítomnom čase(Präsens) a jednoduchom minulom čase (Präteritum) sa používa neurčitok plnovýznamového slovesa. Pri tvorení ostatných tvarov ako zložený minulý čas (Perfekt), predminulý čas (Plusquamperfekt), prvý a druhý budúci čas (Futur I, Futur II) sa používa neurčitok plnovýznamového slovesa a neurčitok modálneho slovesa.

Beispiele:

Präsens: er will fragen
Präteritum: er wollte fragen
Perfekt: er hat fragenwollen
Plusquamperfekt: er hatte fragenwollen
Futur I: er wird fragenwollen
Futur II: er wird haben fragen wollen

 

To platí aj pre slovesá označujúce pohyb (gehen), vnímanie (hӧren) a po slovesách, ktoré sa správajú ako modálne slovesá, napr. lassen.

Er geht schwimmen. Ich hӧre meine Mutter sprechen. Das lässt sich machen.

 

 

Použitie neurčitku s zu

Neurčitok s zu používame v polovetných infinitívnych väzbách.

Er glaubt, krank zu sein.

Ich lerne jeden Tag, um meine Deutschprüfung zu bestehen.

Anstatt die Hausaufgaben zu machen, geht er lieber mit seinen Freunden ins Kino.

Er ging ins Ausland, ohne sich zu verabschieden.

Neurčitok s zu môžeme použiť v prívlastkových vetách.

Die Mӧglichkeit, nach dem Studium einen Job zu finden, ist für die Studenten sehr wichtig.

 

Spodstatnený neurčitok

Z neurčitku sa môže vytvoriť podstatné meno stredného rodu byť.

 

Príklady tvorenia:

essen – das Essen: Das Essen in der Mensa schmeckt super.
gehen – das Gehen: Das Gehen fällt meiner Oma schwer.

schreiben – das Schreiben: Das Schreiben auf Deutsch macht mir keine Probleme.

 

 

Spodstatnený neurčitok s am

Tento tvar je považovaný za hovorový. Vznikol ako podoba anglického tvaru.

Ich bin am Arbeiten.
(=Ich arbeite gerade/im Moment.)
Sie sind am Essen.
(=Sie essen gerade/im Moment.)Zopakujte si:
1. Pri ktorých slovesných tvaroch používame neurčitky plnovýznamových slovies?
2. Vysvetlite použitie neurčitku po modálnych slovesách.
3. V ktorých slovesných tvaroch používame neurčitok plnovýznamového a modálneho slovesa?
4. Aký člen bude pri spodstatnenom neurčitku?
5. Vytvorte jeden spodstatnený neurčitok a použite ho vo vete?

Použitá literatúra:
Príručná gramatika nemčiny: Ernest Marko